Schvalovací apoštolský list

Papež Pavel VI. na věčnou paměť:

Serafínský patriarcha svatý František z Assisi za svého života i po své slavné smrti nejen že mnohé povzbuzoval k tomu, aby sloužili Bohu v řeholní rodině, kterou založil, ale přivedl i četné laiky k tomu, aby zachovávali jeho zásady, nakolik je to v jejich životě ve světě možné. Vskutku, abychom užili slova našeho předchůdce Pia XI., “zdá se, … že nikdy nežil jiný člověk, na kterém by tak živě a věrně zazářila podobnost s Ježíšem Kristem a evangelní způsob života, jako tomu bylo u Františka. Proto on, který se sám nazval hlasatelem velikého Krále, byl právem nazýván druhým Kristem, neboť se svým současníkům i budoucím staletím jevil jako Kristus, který znovu ožil. Proto i dnes takto žije před očima lidí a bude stále žít po všechny budoucí generace” (Encyklika Rite expiatis z 30. dubna 1926; AAS 18 [1926], str. 154).

Radujeme se, že “františkánské charisma” je zde přítomno k prospěchu církve a lidské společnosti právě dnes, kdy se tak šíří líbivé nauky a podporují sklony, které odcizují duše Bohu a nadpřirozeným věcem.

S chvályhodným úsilím a společnou prací se čtyři františkánské řády po dobu deseti let snažily vypracovat novou Řeholi Sekulárního III. [františkánského] řádu či Sekulárního františkánského řádu, jak se nyní nazývá. Bylo to nutné vzhledem ke změněným podmínkám doby i s ohledem na pokyny a povzbuzení, která v této věci vydal ekumenický II. vatikánský koncil.
Naši vroucně milovaní synové, generální ministři čtyř františkánských řádů se pak na nás obrátili s prosbou, abychom schválili takto sestavenou řeholi. A my, vedeni příklady některých našich předchůdců – naposledy Lva XIII. – rádi jsme se rozhodli vyhovět této žádosti. A tak poté, co jsme všechno pozorně zvažovali, dospěli jsme ke kvalifikovanému a uváženému rozhodnutí a po poradě s Posvátnou kongregací pro řeholníky a sekulární instituty, která pečlivě prozkoumala předložený text, i plni důvěry, že způsob života hlásaný oním podivuhodným mužem z Assisi dostane nový impuls a vykvete v plné síle, schvalujeme a prostřednictvím tohoto listu plností naší apoštolské moci potvrzujeme Řeholi Sekulárního františkánského řádu, které udělujeme sílu apoštolsky schváleného zákonného ustanovení, pokud souhlasí s předlohou, která se uchovává v archivu Posvátné kongregace pro řeholníky a sekulární instituty a začíná slovy “Inter spirituales familias” a končí slovy “ad normam Constitutionum, petenda”.

Tímto listem a naší autoritou rušíme dřívější Řeholi [sdružení], které se nazývalo Sekulární III. františkánský řád. A stanovujeme, že tento list nabývá účinnosti a je platný nyní i v budoucnosti, i kdyby nějaký dokument tvrdil opak.

Dáno v Římě u sv. Petra a [opatřeno pečetí] s rybářským prstenem dne 24. června 1978, v 16. roce našeho pontifikátu.
Jan kard. Villot, státní sekretář

Uveřejněno v Acta Apostolicae Sedis 70 [1978], str. 454–455.