O sekulárním františkánském řádu

Rozhodující osobou pro náš život je Kristus – Ježíš Nazaretský. Oslovil nás způsob, jakým jej následoval František z Assisi (1181 - 1226).
Oficiální stránky Sekulárního řádu

Seznámení se spiritualitou

Spiritualita – život a studium františkánské spirituality

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá pocta Bohu: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi. Kliknutím na Spiritualita a život najdeš některé nejnovější trendy.

————————————————–

Institut františkánských studií (IFS) nabízí formaci bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá spiritualita křesťana: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi.

Osobnosti sekulárního řádu v ČR

Kniha Svatost ve světě přináší příběhy terciářů sv. Františka z mnoha zemí světa za posledních sto let. Můžeš poznat jak se vyvíjel přistup k jejich způsobu života podle vzoru sv. Františka z Assisi.

Jedním ze současníků je i Mgr. Jiří Zajíc. V jeho knize Pojďme ještě kousek se dočteš k čemu během svého života ovlivněného spiritualitou sv. Františka dospěl.

Kniha Kronika 100 let – přináší medailonky osobností Sekulárního františkánského řádu ve XX. století a rouhovory se současnými osobnostmi ve stol. XXI.

Řehole a Generální konstituce Sekulárního františkánského řádu

Mapy míst setkávání místních společenství

Úvahy nad Písmem

Úvahy nad Řeholí a Konstitucí

Hodnoty a řád

Mezi duchovními rodinami, které Duch Svatý probudil v církvi , sdružuje františkánská rodina všechny členy Božího lidu – laiky, řeholníky i kněze – kteří se cítí povoláni následovat Krista ve stopách sv. Františka z Assisi.

V rámci této [františkánské] rodiny zaujímá své zvláštní místo Sekulární františkánský řád, který je charakterizován jako organická jednota všech katolických bratrských společenství (fraternit), rozptýlených po celém světě a otevřených pro všechny skupiny věřících. V těchto bratrských společenstvích se bratři a sestry z podnětu Ducha Svatého snaží ve svém světském stavu dosahovat dokonalosti v lásce a profesí (slibem) se zavazují žít evangelium tak jako sv. František podle této Řehole, potvrzené církví

Pokoj

Sekulární františkáni jsou povoláni být nositeli pokoje ve svých rodinách i ve společnosti:

Dobro

Sekulární františkáni ať se snaží omezit své osobní potřeby, aby se mohli lépe dělit o duchovní i hmotná dobra s bratry a sestrami, především s těmi nejpotřebnějšími. Ať děkují Bohu za dobra, která obdrželi a kterých užívají jako dobří správci, a ne jako vlastníci.
Ať se pevně stavějí proti konzumnímu způsobu života a proti ideologiím a praktikám, které stavějí bohatství nad lidské a náboženské hodnoty a dovolují vykořisťování člověka.

Radost

Proto v souladu s evangeliem ať sekulární františkáni přijímají za svou naději a radost ze života. Tím pomohou čelit mnoha úzkostem a pesimismu a budou tak připravovat lepší budoucnost.

S radostí ať přijímají ty, kteří, aniž by patřili k SFŘ, se chtějí podílet na jeho životě a činnosti.

Duch Boží

Vědomi si toho, že Duch Svatý je zdrojem jejich povolání a že je animátorem bratrského života a poslání, ať se sekulární františkáni snaží napodobovat Františkovu věrnost k vnuknutím Ducha Svatého. Ať jsou také poslušni světcova napomenutí, aby nade všechno toužili mít »Ducha Páně a jeho svaté jednání«

Bratrství

Ať milují a uskutečňují čistotu srdce, zdroj opravdového bratrství.

Smysl pro bratrství ať v nich vytváří radostnou ochotu přibližovat se ke všem lidem, zvláště nejmenším. Ať se pro ně snaží vytvořit životní podmínky důstojné tvorů vykoupených Kristem

Kromě toho ať mají úctu k ostatnímu stvoření, živému i neživému, které “je obrazem Nejvyššího” [30]. Od pokušení zneužívat je ať se snaží přejít k františkánskému pojetí všeobecného bratrství. 

Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse“.

(1Cel 37)- ze životopisu od  bratra“ Celana, který žil se sv. Františkem

Kdo jsme

Složení národní rady

Národní bratrské společenství je organickou jednotou místních bratrských společenství, která existují na území jednoho nebo více států a jsou vzájemně spojena a koordinována prostřednictvím oblastních bratrských společenství, pokud tato existují. U nás je to cca 48-50 společenství v české republice. Nejčastější výskyt je na Moravě.

Adresa sídla NBS SFŘ:

Sekulární františkánský řád
Kapucínské náměstí 303/5
602 00 BRNO

info(at)sfr.cz

IČO: 00676560
Bankovní spojení: 189969375/0300

Václav Vendelín Hájek OFS

Koordinátor národní rady

Při zachování spoluodpovědnosti rady za animování a vedení národního bratrského společenství přísluší ministrovi, který je hlavním odpovědným, pečovat o to, aby byly uvedeny do života záměry a rozhodnutí rady, kterou informuje o své činnosti.

Vladimír Jan Pavel Dvořák OFS

Zástupce koordinátora

Miroslava Brigita Čejchanová OFS

Sekretářka

Hana Brigita Reichsfeld OFS

Národní formátor

Marie Václava Richterová OFS

Ekonomka

Markéta Terezie Kubešová OFS

Člen mezinárodní rady

Petr Bonaventura Tesařík OFS

náhradník členy mezinárodní rady

Luboš František Kolafa OFS

člen rady

Marcela Řezníčková OFS

člen rady

Lubomír Irenej Mlčoch OFS

Člen rady

Lumír Rufin Hurník OFS

člen rady

Pavel Petr Vaněček OFS

člen rady

P. Eliáš Paseka OFM

národní duchovní asistent

P. Rafael Budil OFMCap.

národní duchovní asistent

P. Kryštof Skibiński OFMConv.

národní duchovní asistent

F.A.Q.

Nejčastější otázky

K dopovědím používám naší řeholi, Konstituce  a doplňuji a svůj soukromý názor.

Jakým způsobem žijete?

Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu. On je pravda, do které nás uvádí Duch Svatý. On [sám] je život, který nám přišel dát v hojnosti

Ať proto sekulární františkáni hledají Krista živého a působícího v bratřích a sestrách, v Písmu svatém, v církvi i v liturgických úkonech. Ať je pro ně inspirací a cestou jejich eucharistického života víra sv. Františka, který dal napsat tato slova: “Nevidím tělesně na tomto světě z nejvyššího Syna Božího nic než jeho nejsvětější tělo a nejsvětější krev”

Po pravdě: Moc výše uvedené odpovědi nerozumím?

Odpověď je opravdu jen obecná. To je možná jedna z charakteristik našeho řádu. Nemáme určený pevný způsob života. Každý jej chápeme individuálně. V místních společenstvích se pak vytvoří nějaká společenská dohoda, podle které žijeme, ale ta se může okolnostmi, věkem a měnícím se složením společenství změnit.

Konstituce o neustálé proměně mluví takto:

Sekulární františkáni, dříve nazývaní »kající bratři a sestry«, chtějí žít v duchu stálé konverze. Prostředky k pěstování této charakteristiky františkánského povolání, individuálně i v bratrském společenství, jsou: naslouchání Božímu slovu a slavení bohoslužby slova, zpytování svědomí, duchovní cvičení, pomoc duchovního rádce a kající pobožnosti. Ať často přistupují ke svátosti smíření a účastní se na jejím společném slavení buď v rámci bratrského společenství, nebo se všemi věřícími. 

Máte nějaké povinnosti?

To ano. Ale každý podle svých schopností, možností a vždy ve svobodě. Např.: Sekulární františkán, který se snaží následovat Kristův příklad a jeho učení, je povinen osobně a vytrvale studovat evangelium a Písmo svaté

Nebo: Na službě posvěcování, kterou církev vykonává liturgií, modlitbou a skutky pokání a milosrdenství, se bratři a sestry mají v praxi podílet především ve vlastní rodině, dále v bratrském společenství a konečně i svou aktivní přítomností v místní církvi a ve společnosti.

Nebo:: Ať bratři a sestry milují synovské setkání s Bohem a »učiní modlitbu a kontemplaci středem své existence i činnosti«. Ať se snaží objevit přítomnost Otce ve svém srdci, v přírodě i v dějinách lidstva, v nichž se naplňuje jeho plán spásy. Kontemplace tohoto tajemství je připraví ke spolupráci na tomto díle lásky.

Nebo:: Smysl pro spoluodpovědnost vyžaduje od členů osobní přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci podle možností každého jednotlivce a případný podíl na animaci bratrského společenství.

Jak se mohu seznámit s vaším životem?

Jsme otevřené společenství a vítáme každého. Pokud se vám zdá, že je společenství i pro vás nastává obdobi důkladnějšího seznamování (iniciace cca 1-2 roky)

Období iniciace slouží k vzájemnému poznání mezi MBS a uchazečem, k seznámení uchazeče s františkánskou spiritualitou, s životem a učením sv. Františka z Assisi i s Řeholí SFŘ a k ověření pravosti povolání k životu v bratrském společenství dle františkánské evangelní cesty.

Můžete si vyžádat pmoc. Formátor vyučuje a vede uchazeče v období iniciace k naplnění jejího cíle za pomoci ostatních členů MBS s trvalou profesí.

Jak se mohu seznámit s vaším životem?

Jsme otevřené společenství a vítáme každého. Pokud se vám zdá, že je společenství i pro vás nastává obdobi důkladnějšího seznamování (iniciace cca 1-2 roky)

Období iniciace slouží k vzájemnému poznání mezi MBS a uchazečem, k seznámení uchazeče s františkánskou spiritualitou, s životem a učením sv. Františka z Assisi i s Řeholí SFŘ a k ověření pravosti povolání k životu v bratrském společenství dle františkánské evangelní cesty.

Můžete si vyžádat pomoc. Formátor vyučuje a vede uchazeče v období iniciace k naplnění jejího cíle za pomoci ostatních členů MBS s trvalou profesí.

A jak je to se vstupem do řádu?

O přijetí rouhoduje místní pětičlená rada společenství.

Po přijetí prochází kandidát profese obdobím počáteční formace, jehož účelem je vyzrání povolání, získání zkušeností z evangelního života v bratrském společenství a lepší poznání řádu. K tomu slouží četba a meditace Písma svatého, poznávání osobnosti a spisů sv. Františka, františkánské spirituality, studium Řehole, Konstitucí a stanov. Nezbytným předpokladem k uvedení do společné modlitby a života bratrského společenství je účast kandidáta profese na setkáních MBS. Období počáteční formace trvá jeden až tři roky. O jeho délce rozhoduje rada MBS.

Za počáteční formaci je zodpovědný sám kandidát [profese], celé bratrské společenství, rada s ministrem, formátor a duchovní asistent, přičemž pamatují na to, že základním činitelem formace je Duch svatý, a vždy se snaží s ním spolupracovat. Proces formace musí pokračovat celý život.

Co to je trvalá profes? Profesní slib??

Profese je slavnostním církevním úkonem, kterým kandidát, jenž si je vědom povolání, které obdržel od Krista, obnovuje své křestní sliby a veřejně stvrzuje svůj závazek žít evangelium ve světě podle příkladu sv. Františka a podle Řehole SFŘ.

Profese začleňuje kandidáta do řádu a je svou povahou trvalým závazkem. Trvalé profesi může z objektivních a konkrétních pedagogických důvodů předcházet dočasná profese, která se po roce obnovuje. Celková doba dočasné profese nesmí překročit tři roky

Můj komentář: Když to tak sčítám 2 roky iniciace, 3 roky kandidatura, další tři roky eventuálně dočasná profes – tak seznámení s řádem a opravdový vstup do něj může trvat i osm let. Myslím, že je to dost času pro trvalé rozhodnutí.