(z příspěvků bratří a sester SFŘ Plzeň vypracovala Jana Anežka Pachnerová říjen 2023)

Milí bratři a sestry,

v této novéně jsou modlitby k našim patronům a patronkám našeho sekulárního františkánského řádu i celé Františkánské rodiny. Jednotlivé dny novény vypracovali naši bratři a sestry z našeho MBS Plzeň, 1. den – Vladimír František Tykvart, 2. den – Anna Zdislava Karpíšková, 3. den – Tomáš Pio Čihák, 4. den – Dagmar Ludvíka Spíralová, 5. den – Jana Anežka Pachnerová, 6. den – Jaroslav Antonín Šedivý, 7. den – Ludmila Františka Kučerová, 8. den – Luboš Antonín Josef Kolafa, 9. den – Karel Martin Bonaventura Duda.

Jak se novénu modlit:

1.Modlitba svatého Františka před křížem:

 Nejvyšší, slavný Bože,

osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru,

pevnou naději, dokonalou lásku,

hlubokou pokoru, rozum a poznání,

abych zachoval tvá přikázání. Amen.

2.Modlitba Otče náš

3.Modlitba Zdrávas Maria

4.Desátek růžence

5.Modlitba k jednotlivému dni novény

6.Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému…


 1.  den novény – svatý František z Assisi ( 1182 – 1246 )

Svatý Františku, ty jsi šel ve stopách Pána Ježíše Krista a povzbuzoval jsi mnohé, aby sloužili Bohu v řeholní rodině a aby laičtí bratři a sestry zachovávali tvé zásady, nakolik je to v životě ve světě možné.

Nikdy nežil jiný člověk, na kterém by tak živě a věrně zazářila podobnost s Ježíšem Kristem a evangelní způsob života, jako tomu bylo u tebe, svatý Františku. Jsi právem nazýván druhým Kristem, protože se lidem v minulosti, dnes i v budoucnosti budeš jevit jako Kristus, který znovu ožil.

Svatý Františku, děkujeme ti za bohatou žeň tvých následovníků a prosíme tě o přímluvu u našeho Boha, abychom byli jedna velká rodina, která prožívá způsob života vdechnutý ti Duchem svatým a který se snažíme žít také my podle řeholí všech větví františkánského řádu.

Posiluj nás v našem snažení a vyprošuj nám u Boha sílu a schopnosti k životu podle evangelia:

 • abychom se naučili žít v Kristu a následovali ho i na kříž,
 • abychom vnímali vnuknutí Ducha svatého,
 • abychom žili jako synové Otce,
 • abychom vedli opravdový kajícný život,
 • abychom žili s církví a prožívali opravdově svátosti,
 • abychom žili v chudobě, čistotě a poslušnosti,
 • abychom žili s Pannou Marií,
 • abychom byli světlem v církvi a ve světě,
 • abychom žili spravedlivě a jako bratři a sestry
 • abychom chránili naše rodiny
 • abychom byli poslové radosti a naděje.

2. den novény – sv. Zdislava z Lemberka ( 1220 – 1252)

Byla to česká šlechtična, zakladatelka klášterů a špitálů. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem sv. Janem Pavlem II. za svatou. Od roku 2000 je patronkou litoměřické diecéze.

Její manžel Havel z Lemberka, za kterého se provdala okolo roku 1238, byl blízký důvěrník krále Václava I. Byla matkou 4 dětí, prý ráznou a energickou ženou.

Modlitba: Bože, tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti

 plněním úkolů manželského života a konáním skutků lásky bližním.

Pomoz nám, aby její přímluvou se křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétaly

a aby děti nalézaly lásku a pochopení.

Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné,

Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí,

štědrá pomocnice chudých a potřebných,

obětavá ošetřovatelko nemocných,

šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru,

oroduj za nás.

3. den novény –  P. Pio z Pietrelciny (1887 – 1968)

Páter Pio se narodil 25. 5. 1887 v obci Pietrelcina u Beneventa v jižní Itálii, do rodiny chudého rolníka Grazia Forgione a Marie Josefy de Nunzio. Při křtu dostal jméno František. Od dětství vynikal tichostí, poslušností a zbožností.

V 15 letech o svátku Zjevení Páně r. 1903 vstoupil do noviciátu františkánského řádu kapucínů v Morconě, ležícím mezi Beneventem a Campobassem. Za 16 dnů přijal s kapucínským hábitem nové jméno Pio. Po roce složil sliby dočasné a 27. 1. 1907 věčné. Po nich začal studium teologie a v prosinci 1908 obdržel v Beneventu subjáhenské svěcení. Kněžské svěcení zde přijal 10. 8. 1910 od arcibiskupa Pavla Schinosiho.

Od prvních let života v klášteře Piovo jeho zdraví vykazovalo jisté nedostatky a výkyvy.

V roce 1917 vykonával asi tři měsíce vojenskou službu a po opakovaném onemocnění plic na začátku roku 1918 byl poslán zpět do San Giovanni Rotondo, kde setrval do konce života.

Viditelná stigmata P. Pio obdržel 20. září 1918.

K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti. Předpověděl mnoho událostí, které se splnily. Mezi nimi i knězi Karlu Wojtylovi, že se stane papežem a bude na něj spáchán atentát. K dalším darům patřila i schopnost bilokace – ve stejné době býval přítomen

i viditelně na dvou místech. Vyzařoval libou vůni.

Známým velkým dílem otce Pia je „Dům úlevy v utrpení“ (Casa Sollievo della Sofferenza). Nesouhlasil s názvem nemocnice, protože to jsou místa utrpení, ale jak říkal, postaven má být dům úlevy pro trpící.

Dožil se 81 let a v den jeho smrti zmizela z jeho těla i stigmata.

Na pohřeb přišlo sto tisíc lidí. Projednávání kauzy jeho blahořečení začalo 4. 11. 1969. Papežem Janem Pavlem II. byl blahořečen 2. 5. 1999 a kanonizován 16. 6. 2002.


„Neztrácejte důvěru v Boží prozřetelnost, důvěřujte Bohu, jemu se odevzdejte, jemu přenechejte péči o vás a buďte klidní, protože nezůstanete ve zmatku.“

Svatý Pio,
živý obraze ukřižovaného Krista,
obdivujeme a velebíme dobrotu Boha,
který činí divy a který tě daroval lidstvu ve století neklidu a smrti
jako zářivý příklad svatosti a jako mocného přímluvce.
Ty, který jsi ve slávě ráje skončil o věčných Velikonocích svoji cestu
plného připodobnění se ukřižovanému Kristu,
nauč i nás této cestě,
aby nás zkoušky, které na nás doléhají, nesrazily k zemi,
aby naše víra nekolísala
a naše naděje aby neochabovala.
Kráčej s námi dál,
přitahuj nás vůní svých ctností.
Svěřujeme ti své rodiny,
dej jim v jejich potřebách a trápeních zakusit svou mocnou přímluvu,
abychom všichni mohli jednoho dne sdílet s tebou,
po boku vzkříšeného Krista a oslavené Panny,
nekonečnou slávu Nejsvětější Trojice.Amen.

4.den novény –  sv. král Ludvík IX. (1214 – 1270)

Francouzský král Ludvík IX. má titul svatý.Pocházel z dynastie Kapetovců. Zúčastnil se dvou křížových výprav, z nichž ani jedna nebyla úspěšná. Dohled na obranu víry svěřil novým žebravým řádům, dominikánům a františkánům. Založil slavnou pařížskou univerzitu Sorbonna.Měl 11 dětí a žil příkladným manželským životem. Provedl řadu reforem francouzského království a roku 1298 byl pro svůj příkladný život plný odříkání svatořečen papežem Bonifácem VIII. Je patronem SFŘ svatého Františka z Assisi.

Svatý králi sv. Ludvíku, ctihodný synu našeho Otce svatého Františka a patrone Třetího řádu, oroduj za nás u našeho nebeského Otce.

Vypros nám milost kráčet ve tvých stopách, být vždy svědomitým dítětem svatého Františka a po všechny dny našeho života přesně zachovávat onu svatou řeholi, kterou jsi tak horlivě miloval a tak věrně zachovával.

Buď naším průvodcem a ochráncem, abychom nikdy nesešli z cesty ctnosti, ale denně rostli ve svatosti a dokonalosti, a nakonec si zasloužili být zahrnuti mezi vyvolené našeho Serafinského Otce v nebi. Amen.

Bože, který jsi vyvýšil blahoslaveného Ludvíka, svého Vyznavače, z pozemské říše ke slávě svého nebeského království: dej, prosíme, abychom se díky jeho zásluhám a přímluvě stali dědici Krále králů, tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který žije a kraluje na věky věků. Amen

5. den novény – svatá Anežka Česká ( 1211 – 1282 )

Dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie. Vzorem jí byli svatý František z Assisi a svatá Klára. Založila v Praze špitál a bratrstvo Křížovníků, které pověřila jeho řízením. Současně založila i klášter Na Františku pro tzv. Chudé sestry, do něhož pak sama vstoupila. Po složení slibů roku 1234 byla zvolena abatyší. Vykonávala tento úřad pokorně, laskavě a moudře. Celý její život byl velkým svědectvím nerozborné lásky ke Kristu, nebeskému Ženichu, a jako dokonalé plnění evangelní chudoby a vůle Boží. Stala se spolupracovnicí římských papežů pro dobro církve. Milovala i svou vlast, o jejíž blaho se zasloužila upevňováním míru a velkou dobročinností na poli sociálním. 12. listopadu 1989 ji papež svatý Jan Pavel II. prohlásil za svatou.

Po staletí tradovala předpověď, že  “ Až bude Anežka Česká svatořečena, zavládne v českých zemích svoboda”. Pět dní po jejím svatořečení započala Sametová revoluce.

Modlitba ke svaté Anežce české:

Veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi,

které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše Krista.

Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme,

vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha svatého

a vítězství dobra nad zlem!

Ať svobodně a celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen.

6. den novény –  sv. Antonín Paduánský (1195 – 1231)

Byl to portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel. Jeden z nejproslulejších svatých, který je uctíván po celém světě. Je oblíben také u umělců. Katolická církev jej prohlásila roku 1232 za světce a roku 1946 za učitele církve.

30. května 1232 byl kanonizován papežem Řehořem IX.

Modlitba:

Svatý Antoníne, ty jsi při svém prvním kázání v Itálii u příležitosti svěcení františkánských kněží ve Forli v květnu 1222 řekl: „Kazatelé jsou jako nebesa, protože zvlhčují vyprahlou půdu duší deštěm svých slov, osvěcují zemi bleskem svého příkladu, jejich hlas hřmí hrozbami věčných trestů. Pán tato nebesa rozprostírá, aby všude, kam přijdou, přinášeli světlo a ukázali tak na hříšníky žijící ve tmě.“

Dej, Bože, aby také naši františkánští bratři z 1. řádu byli pro nás deštěm, bleskem i hromem, abychom vytrvali na cestě Ježíše Krista, neboť jen ona vede ke světlu. Veď je, Pane, svým Slovem i Duchem svatým, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

7. den novény – sv. Marie Františka od pěti ran ( 1715 – 1791 )

Blahořečena: 12. listopadu 1843, Řím, Papež Řehoř XVI.

Svatořečena: 29. června 1867, Řím, Papež Pius IX.

Svátek: 6. října

Vlastním jménem Anna Maria Gallo, dcera Francesca Galla a Barbary Basinsinové.

Když bylo Anně Marii šestnáct, její otec se ji pokusil přinutit k manželství s bohatým mužem, který ji žádal o ruku. Odmítla a požádala o členství ve františkánském třetím řádu, díky němuž mohla žít náboženský život v rodinném domě. Do řádu byla přijata 8. září 1731. Začala být mezi svými sousedy známá svou charitativní činností, která pomáhala chudým v Neapoli. Byla osobou hluboké modlitby, často trávila dlouhé hodiny meditací.

V roce 1753 se připojila k další františkánské terciářce, známé pouze jako Maria Felice, a přestěhovaly se do domu, který vlastnil kněz Giovanni Pessiri, který se stal jejich duchovním vůdcem. Obě ženy spaly na podlaze.Trpěla mnoha fyzickými utrpeními a duchovními zkouškami. Obdržela stigmata, měla vize archanděla Rafaela, který ji uzdravil z několika utrpení.  Při práci nosila rukavice, aby si zakryla stopy stigmat na rukou.

Marie Františka byla pohřbena ve františkánském kostele Santa Lucia al Monte v Neapoli, který během svého života navštěvovala. 

Papež Pius IX. ji při svatořečení prohlásil za patronku nastávajících matek a žen, které mají potíže s početím. Je také patronkou fundace Gallo World Family, která byla založena za účelem podpory rozvoje židovsko-křesťanských hodnot členy rodiny Gallo, roztroušených po celém světě.

Dne 6. října 2001 byly její ostatky přeneseny z kostela Santa Lucia do domu, kde strávila poslední polovinu svého života. Nyní je to Svatyně Panny Marie Františky od pěti ran. Je stále běžnou praxí, že tam nastávající matky chodí, aby byly požehnány relikvií. Mnoho matek jí připisuje zásluhy za úspěšné porody.

Modleme se:

Pane Ježíši, na přímluvu Marie Františky od pěti ran

 • dej nám po jejím vzoru prožívat modlitbu tak hluboce, že se s Tebou budeme stále víc sjednocovat.
 • dej nám milost služby druhým, ať vidíme potřebné a účinně jim pomáháme jako Marie Františka.
 • dej nám po vzoru Marie Františky dar ekumenického soužití.
 • požehnej na přímluvu Marie Františky všem budoucím matkám v našem národě šťastný porod zdravého.
 • požehnej na přímluvu Marie Františky našemu terciářskému společenství, aby žilo v lásce a jednotě a svědčilo všem lidem o Tvém nekonečném milosrdenství.

8. den novény –  sv. Josef Dělník -snoubenec Panny Marie a Ochránce všeobecné církve

Máme před sebou vzor Josefa Dělníka, s nímž spolupracoval nějaký čas i Ježíš, a společně tak posvětili dělnou práci denní i řemeslnou. Josef se staral o hmotné potřeby svaté Rodiny a byl pomocníkem širšímu společenství, v němž žil.

Stvořitel dal člověku práci za nástroj lásky, se kterým se má podílet na jeho díle, sebe i svět zdokonalovat a vytvářet přátelské vztahy ke svým bližním. Josef, opora sv. Rodiny, se dovedl vždy dokonale podřídit Božímu vedení a pevně důvěřoval v Boží prozřetelnost. Svým životem ukazuje moudrost, která učí, že silou k překonávání překážek je spojení s Kristem, modlitba.

-Svatý Josefe, tvá ochrana je velká a silná, tvou přímluvu Bůh rychle vyslyší. Do tvých rukou vkládám všechny své prosby a touhy.

-Svatý Josefe, pomoz mi svou mocnou přímluvou. Vypros pro mě od svého Božského syna všechna potřebná duchovní požehnání. Skrze Krista našeho Pána.

-Stojím zde, tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejvíce milujících otců.

-Pomáhej mi naplnit řeholi v mé povinnosti sekulárního Františkána postarat se milujícím způsobem o moji rodinu a tak vydávat svědectví o Kristu v radosti i utrpení

-Ó svatý Josefe, uvažuji o tom, jak jsi objímal Ježíše a choval ho spícího ve své náruči. Dej, ať i moje láska k mé rodině i k rodině bratrů a sester je plná soucitu, odpuštění a lásky.

9. den – sv. Bonaventura z Bagnoregia ( 1221 – 1274 )

Svatý Bonaventura byl italský teolog, který žil v 13. století. Byl členem řádu františkánů
a stal se také kardinálem a biskupem z Albana. Svatý Bonaventura je známý mnoha svými teologickými spisy a je také učitelem církve.

Svatý Bonaventura se narodil v oblasti Itálie, která byla součástí papežských států, v roce 1221. O dětství sv. Bonaventury je nemnoho známo, ale je známo, že sv. Františkovi z Assisi se připisuje uzdravení sv. Bonaventury z vážné nemoci, když byl mladý.

Sv. Bonaventura ve dvaadvaceti letech, vstoupil do františkánského řádu, složil sliby a byl poslán studovat na univerzitu v Paříži.

Františkánský řád byl v této době sužován vnitřními konflikty. Když bylo sv. Bonaventurovi třicet pět let, byl jmenován generálním ministrem řádu. V této roli v řádu nastolil mír a pořádek.
Sv. Bonaventura udělal pro františkánský řád mnoho. Sepsal také životopis zakladatele řádu
sv. Františka pod názvem Legenda Maior.

Sv: Bonaventura odmítal ze skromnosti přijímat pocty. Byl však poslušen papeži a nakonec, co byl zvolen papež Řehoř X., podrobil se a přijal místo kardinála a arcibiskupa . Papež
sv.  Bonaventuru vyzval, aby se zúčastnil Lyonského koncilu v roce 1274. Na tomto koncilu v Lyonu sv. Bonaventura významně přispěl ke spojení řecké a latinské církve. Zemřel náhle, když asistoval na koncilu v roce 1274.

Sv. Bonaventura zanechal františkánskému řádu velké dědictví a je považován za jednoho
z největších učitelů církve. Papež Sixtus IV. svatořečil Bonaventuru v roce 1482. V roce 1588 byl Bonaventura papežem Sixtem V. prohlášen za učitele církve.

Sv. Bonaventura je velkým světcem, na kterého se lze v mnoha situacích obrátit.

Drahý Pane, děkujeme Ti, že jsi nám dal svého služebníka, sv. Bonaventuru, jako příklad svatosti. Pomoz nám napodobovat ochotu sloužit Ti, kterou on projevil svým rozhodnutím vstoupit do řeholního života jako františkán.

Sv. Bonaventuro, sv. František pro Tebe přinesl uzdravení z nemoci a poté jsi se jako mladý muž rozhodl jít ve stopách sv. Františka tím, že jsi zasvětil svůj život Bohu ve františkánském řádu.

Prosím, přines naše prosby před Boha, kterému jsi se rozhodl oddaně sloužit.

Po celý svůj život jsi pokračoval na cestě služby Bohu. Po mnoho let jsi vedl svůj řád
a věrně pásl lid, který Ti byl svěřen, a to nejen jako člen řádu, ale též jako kardinál a biskup.

Prosíme Tě, abychom se vždy při každé příležitosti rozhodli sloužit Bohu a abychom byli otevření sloužit Bohu jakýmkoli způsobem, jak nás on povolá.

Prosíme Tě za dobro v našem společenství, za zdravý život našich blízkých, za náš řád a za upevnění františkánských ctností.

Sv. Bonaventuro, oroduj za nás!