Boží otisky v přírodě

Společenství stvoření

Čtyřicátý čtvrtý týden: Milovat Boha skrze stvoření

Teolog a potomek Čerokézů Randy Woodley se zamýšlí nad tím, jak Bible nabízí vhled do vztahu se stvořením:

Adame poznej své příbuzné

V popisech stvoření v knize Genesis nacházím svět, kde každá část stvoření souvisí s druhou. Když Bůh stvoří prvního člověka a já předvídám, co se bude dít dál, vidím požadavek, aby Adam pojmenoval všechna zvířata. Ale abychom mohli pojmenovat věci domorodým způsobem, musíme je poznat a znát jejich zvláštní vlastnosti. Ve vyprávění Bůh říká Adamovi, aby vyšel ven a poznal své příbuzné. Vyprávění o stvoření v knize Genesis, stejně jako mnoho domorodých vyprávění o stvoření, povzbuzuje člověka, aby vnímal širší stvořený řád jako součást téhož “rodokmenu nebes a země” (Genesis 2,4). [1]

Teologie Adama začala u země

Význam tohoto vyprávění spočívá v tom, že se netýká pouze lidí. Týká se také živočišné říše, rostlin, vody, nebe a všeho ostatního…. Moje teologie začíná u země…..

Naší odpovědností (podobně jako Adama) je být strážcem země

Chápu to tak, že naší odpovědností jako původních obyvatel je být strážci země. To znamená celek všech ekosystémů a všech lidských systémů….. To je můj úkol na zemi. To je práce, kterou beru vážně, dokud jsem tady. Když se se zemí špatně zachází a když se špatně zachází se společenstvím stvoření, vše se dostává z rovnováhy a do disharmonie. Kdekoli na Zemi může být místo pro harmonii, když pochopíte svou roli…..

Jsme v přímém vztahu se stvořením

Když se ztratí půda, končí historie. K vytváření dějin je zapotřebí půdy. Lidstvo je v přímém vztahu se zemí a celým stvořením, což je princip, který najdeme v celém Písmu a na některých z nejpoetičtějších míst, například v Jóbovi 12,7-10, kde

Jób říká

Jen se zeptej zvířat, a ta tě poučí.

Zeptej se nebeských ptáků a oni ti to řeknou.

Promluv k zemi, a ona tě poučí.

Ať k tobě promluví ryby v moři.

Vždyť ony všechny vědí.

že mé neštěstí přišlo z Hospodinovy ruky.

Vždyť život všeho živého je v jeho rukou,

a dech každého člověka.

Woodley se dělí o další biblické příklady Boží lásky ke stvoření:

Další příklady z Bible

Bůh miluje všechno ve stvoření (Jan 3,16). V příbězích nacházíme, že Bůh počítá mraky (Job 38,37), vypouští déšť (Job 5,10), řídí sníh (Job 37,6; 38,22), ví, kdy spadne vrabec (Mt 10,29), ví, kde je uvázán osel (Mt 21,2), ví, kam budou plavat ryby (Jan 21,6), zdobí polní lilie (Mt 6,29-30) a porovnává pštrosa a čápa (Job 39,13). V Ježíšově době existovala spousta moderních mechanismů, spousta vynálezů [včetně] vozů a kol a vodních kol a malých pochodní a všelijakých mechanistických věcí. Ale Ježíše nacházíme většinou mluvit o věcech, které vyrůstají ze země, a o věcech, které létají nad zemí…..

Prameny:

Randy S. Woodley, Indigenous Theology and the Western Worldview: A Decolonized Approach to Christian Doctrine (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2022), 57–58, 66–67.

Image credit: A path from one week to the next—Loïs Mailou Jones, Jeune Fille Français (detail), 1951, oil on canvas, SmithsonianTextile Design for Cretonne (detail), 1928, watercolor on paper, SmithsonianEglise Saint Joseph (detail), 1954, oil on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image.

Creation teaches us to love God in all Her death, decay, fallow times, insemination, growth, blooming and life and death and life.