Nespravedlnost války a naléhavá potřeba míru a úplného odzbrojení

Z toho tedy vyplývá, že celé křesťanství je povoláno odmítnout nevýraznou a zdánlivě racionální logiku, která vidí na jedné straně nevyhnutelnost použití zbraní v reakci na utrpěnou agresi a na straně druhé další začátek nevyčerpatelných závodů ve zbrojení, které mají vést k osvobození okupovaných území a obnovení statu quo, ale spouští nekonečný konflikt, který působí nesmírnou devastaci a nepřijatelné ztráty na lidských životech. Nezbytné odmítnutí takového podvodu se musí promítnout do povinnosti podporovat a prosazovat konkrétní politická rozhodnutí při hledání dialogu a porozumění, po vzoru setkání svatého Františka a sultána.

Příběh revoluce

Pokud chcete lepší svět, vyprávějte lepší příběh, a to i o možnosti ztělesnit spravedlnost bez pomsty. Pokud si myslíte, že to zní naivně, slyším vás. Ale já pocházím ze společnosti, kde jsme uzákonili významnou generační, strukturální změnu. Radikálně jsme omezili používání násilí a učinili několik nesmělých kroků ke vzájemné spolupráci, místo abychom jen převraceli karty, takže lidé, kteří byli dříve utlačováni, jsou nyní těmi, kdo utlačují. Důvod, proč mi [spravedlnost bez pomsty] nezní naivně, je ten, že jsem viděl, jak to funguje.

Zdědění prorockého povolání

Učili mě Micheáše 6: Co jiného požaduje Hospodin, než konat spravedlnost? Izajáš 58: Jsme povoláni, abychom napravovali trhliny, abychom rozvazovali pouta bezbožnosti. Lukáš 4: Duch Páně je nade mnou, abych hlásal dobrou zprávu chudým. Matouš 25: Cokoli učiníte nejmenšímu z těchto, mně jste učinili. Nebyly to jen texty k zapamatování. Byly to kotvy, kolem nichž se musí soustředit autentický křesťanský život.

Nový život z okrajů

Ovocem rozjímání je, že si klademe nové otázky, nikoliv jako reakci, vzpouru nebo odpor vůči náboženství či církvi. Na to nemáme čas. Je plýtváním našeho života zabývat se jakoukoli opoziční nebo negativní energií, protože se brzy stane další formou spravedlnosti, a to by byla smrt našeho kontemplativního života. 

Velký obraz lásky

Jak moc se Bůh liší od lidí! Boha neznáme, nesouhlasíme s ním ani mu nerozumíme. Přemýšlíme tak malým, drobným způsobem. Myslíme si, že strachem, hněvem, soudem a trestem dosáhneme lásky – ale ukažte mi kde?

023-3 Proroci

Prorocká pravda 

Nasměrujte mě k inkluzivitě. Pomozte mi přestat stavět jednotlivce do dualistické opozice, spíše mě zaměřte na nápravu nefunkčních systémů a na mou účast v nich. Rozpusťte mé sklony ke klikám, stranickosti, odsuzování, spravedlnosti, skupinám a zatracování či zbožňování těch, o nichž si myslím, že mají víc než já.

Pomoz mi, abych se podílela na zvonění zvonů svobody.

týden 42 jpg

Boží milující spravedlnost

Boží moc pro spravedlnost je právě Boží moc obnovit lidi, když jsou zlomeni nebo zraněni. Bůh používá jejich chyby, aby je osvobodil, obměkčil, osvítil, proměnil a uzdravil. Žádný text v Hebrejských písmech nepřirovnává Boží spravedlnost k pomstě na hříšníkovi.