Zdědění prorockého povolání

Učili mě Micheáše 6: Co jiného požaduje Hospodin, než konat spravedlnost? Izajáš 58: Jsme povoláni, abychom napravovali trhliny, abychom rozvazovali pouta bezbožnosti. Lukáš 4: Duch Páně je nade mnou, abych hlásal dobrou zprávu chudým. Matouš 25: Cokoli učiníte nejmenšímu z těchto, mně jste učinili. Nebyly to jen texty k zapamatování. Byly to kotvy, kolem nichž se musí soustředit autentický křesťanský život.

Nový život z okrajů

Ovocem rozjímání je, že si klademe nové otázky, nikoliv jako reakci, vzpouru nebo odpor vůči náboženství či církvi. Na to nemáme čas. Je plýtváním našeho života zabývat se jakoukoli opoziční nebo negativní energií, protože se brzy stane další formou spravedlnosti, a to by byla smrt našeho kontemplativního života. 

Velký obraz lásky

Jak moc se Bůh liší od lidí! Boha neznáme, nesouhlasíme s ním ani mu nerozumíme. Přemýšlíme tak malým, drobným způsobem. Myslíme si, že strachem, hněvem, soudem a trestem dosáhneme lásky – ale ukažte mi kde?

023-3 Proroci

Prorocká pravda 

Nasměrujte mě k inkluzivitě. Pomozte mi přestat stavět jednotlivce do dualistické opozice, spíše mě zaměřte na nápravu nefunkčních systémů a na mou účast v nich. Rozpusťte mé sklony ke klikám, stranickosti, odsuzování, spravedlnosti, skupinám a zatracování či zbožňování těch, o nichž si myslím, že mají víc než já.

Pomoz mi, abych se podílela na zvonění zvonů svobody.

týden 42 jpg

Boží milující spravedlnost

Boží moc pro spravedlnost je právě Boží moc obnovit lidi, když jsou zlomeni nebo zraněni. Bůh používá jejich chyby, aby je osvobodil, obměkčil, osvítil, proměnil a uzdravil. Žádný text v Hebrejských písmech nepřirovnává Boží spravedlnost k pomstě na hříšníkovi.

Pavel - mystik

Proměna identity

Láska znamenala pro Pavla víc. Znamenala postavit se proti systémům moci, které vládly jejich světu, a spolupracovat s Duchem na vytvoření nového způsobu života, který by stál v protikladu k moudrosti současného světa. Láska a spravedlnost jdou přece ruku v ruce. Spravedlnost bez lásky může být brutální a láska bez spravedlnosti může být banální. Láska je srdcem spravedlnosti a spravedlnost je společenskou formou lásky.