Ježíšův prorocký původ      

Ačkoli Ježíš sám může být vnímán jako dědic odkazu Ámose a Jeremiáše, evangelia ho představují jako víc než proroka. Podle evangelistů je Božím Synem, který k prorockému zájmu o spravedlnost přidává něco nového. Jde daleko za roli Izajáše a Micheáše, kteří usilují o to, čemu se hebrejsky říká t’šuva, návrat a pokání. Ježíš z evangelií usiluje o něco nového, konkrétně o jeho následování. Je důležitý nejen kvůli tomu, co říká, ale také kvůli tomu, kým je.

Ježíš jako prorok

Každý, kdo chce brát Ježíše vážně, musí být připraven stát se prorokem a mystikem. V dějinách Izraele před Ježíšem byli proroci vzácnými jedinci. Ježíšovým cílem bylo otevřít ducha proroctví všem…. Pak se i my všichni můžeme stát dostatečně odvážnými, abychom mohli promlouvat jako proroci.

Bůh v galaxiích a v lidstvu

Kristus, druhá osoba Trojice, Kristus, Stvořitel vesmíru nebo možná mnoha vesmírů, který dobrovolně a s láskou opouští veškerou svou moc a přichází na tuto ubohou, hříchem naplněnou planetu, aby s námi několik let žil a ukázal nám, jací bychom měli a mohli být. Kristus k nám přišel jako Ježíš Nazaretský, zcela lidský a zcela božský, aby nám ukázal, co to znamená být stvořen k Božímu obrazu. Ježíš, jak nám připomíná Pavel, byl prvorozený z mnoha bratří [Římanům 8,29].

Druhé vtělení vychází z prvního        

Nemusíme se bát hloubky a šíře vlastního života, toho, co nám tento svět nabízí nebo co po nás žádá. Je nám dáno svolení, abychom se důvěrně seznámili s vlastními zkušenostmi, poučili se z nich a dovolili si sestoupit do hloubky věcí, dokonce i svých chyb, než se pokusíme vše příliš rychle překonat ve jménu jakési idealizované čistoty či nadřazenosti. Bůh se skrývá v hlubinách a není vidět, dokud zůstáváme na povrchu čehokoli – dokonce i hlubin našich hříchů.

Vyvíjející se víra

Evoluční myšlení je kontemplativní myšlení. Ponechává celé pole budoucnosti v Božích rukou a souhlasí s tím, že pokorně podrží přítomnost s tím, co jen předběžně zná s jistotou. Evoluční myšlení souhlasí s tím, že ví i neví zároveň. Posílá nás na trajektorii, kde jízda je sama o sobě cílem a cíl není nikdy jasně na dohled.

21 obnova křesťanství

Co znamená osvobodit Ježíše?

Ježíš nebyl uzavřen v budově, neměl lockdown. Ježíš byl u našich stolů doma, byl s námi na procházkách a výletech, byl přítomen v hudbě, umění a knihách a byl viditelný ve tvářích prostřednictvím Zoomu. Byl s námi, když jsme měli pocit, že už nemůžeme nic dělat, zahlceni prací a online školou. Ježíš byl s námi, když jsme se přes mobilní telefony modlili s nemocnými v nemocnici. Ježíš nás nenechal trpět samotné.