Ježíš plakal

Básnířka Ann Weems (1934-2016) zažila tragédii na vlastní kůži, když byl zavražděn její jednadvacetiletý syn. Svůj hluboký zármutek vložila do psaní vlastních verzí žalmů nářků. Zde si bere příklad z Ježíšova vlastního pláče:

Svěřit Ježíši svou zranitelnost

Naklonil jsem se tedy blíž a zašeptal Ježíšovi své tajné “Miluji tě”. A v tom okamžiku mezi námi došlo k uvědomění, že tato záležitost je jednou provždy vyřešena. Věc spočívala v tom, že dobrá zpráva o Boží lásce k nám se nikdy neměří naší schopností být věrní tomu, kým víme, že nás Bůh ve svém srdci volá být. Jediným měřítkem Boží lásky k nám je totiž nezměrná šíře Boží milosrdné lásky, která nás prostupuje a bere si nás k sobě uprostřed našich kolísavých a bludných cest. 

 Ježíšova cesta      

držuj nás a orientuj nás v realitě, ve které nyní žijeme.

Pomáhej nám udržovat tempo. Udržuj nás bdělé

na to, co by se dalo udělat právě teď.

“Budu tě posilovat a pomáhat ti;

podpořím tě svou spravedlivou pravicí.”

      -Izajáš 41:10

Sestupná cesta      

Autentické křesťanství není ani tak systém víry, jako spíše systém života a smrti, který nám ukazuje, jak se vzdát svého života, jak se vzdát své lásky a nakonec jak se vzdát své smrti. V podstatě jde o to, jak se rozdat – a přitom se spojit se světem, se všemi ostatními tvory a s Bohem.

Cesta bez mapy

Konvenční křesťanství (mnoha různých denominací) raději vidí Ježíše jako směrnici nebo cíl než tuto cestu; pro ně je “cesta” podstatné jméno, nikoli sloveso. Na cestě bez mapy je však vše pohybem. Neexistuje žádný cíl, pouze obklopující přítomnost lásky.

Následování Ježíšovy cesty

Cesta kříže vypadá jako selhání. Vlastně bychom mohli říci, že křesťanství je o tom, jak zvítězit prohrou, jak se tvořivě odpoutat, jak jediným skutečným vzestupem je sestup. Musíme se více zabývat následováním Ježíše, což nám mnohokrát řekl, a méně uctíváním Ježíše – což nám ani jednou neřekl

Ježíšův prorocký původ      

Ačkoli Ježíš sám může být vnímán jako dědic odkazu Ámose a Jeremiáše, evangelia ho představují jako víc než proroka. Podle evangelistů je Božím Synem, který k prorockému zájmu o spravedlnost přidává něco nového. Jde daleko za roli Izajáše a Micheáše, kteří usilují o to, čemu se hebrejsky říká t’šuva, návrat a pokání. Ježíš z evangelií usiluje o něco nového, konkrétně o jeho následování. Je důležitý nejen kvůli tomu, co říká, ale také kvůli tomu, kým je.

Ježíš jako prorok

Každý, kdo chce brát Ježíše vážně, musí být připraven stát se prorokem a mystikem. V dějinách Izraele před Ježíšem byli proroci vzácnými jedinci. Ježíšovým cílem bylo otevřít ducha proroctví všem…. Pak se i my všichni můžeme stát dostatečně odvážnými, abychom mohli promlouvat jako proroci.

Bůh v galaxiích a v lidstvu

Kristus, druhá osoba Trojice, Kristus, Stvořitel vesmíru nebo možná mnoha vesmírů, který dobrovolně a s láskou opouští veškerou svou moc a přichází na tuto ubohou, hříchem naplněnou planetu, aby s námi několik let žil a ukázal nám, jací bychom měli a mohli být. Kristus k nám přišel jako Ježíš Nazaretský, zcela lidský a zcela božský, aby nám ukázal, co to znamená být stvořen k Božímu obrazu. Ježíš, jak nám připomíná Pavel, byl prvorozený z mnoha bratří [Římanům 8,29].