Ježíš jako prorok

Věnujte nějaký čas meditaci nad obrazem kříže. Dovolte svému tělu, mysli a srdci, aby byly zcela přítomny Kristovu utrpení. Přijměte své vlastní vzpomínky nebo pocity bolesti, smutku, žalu. Jemně je držte v kruhu Boží přítomnosti – Boží solidarity s lidským utrpením. Pak toto utrpení, své i Kristovo, nechte odejít a spočívejte ve víře, že z každé smrti přichází nový život a v každé ráně je příležitost k uzdravení a naději.

Ježíšův prorocký původ      

Ačkoli Ježíš sám může být vnímán jako dědic odkazu Ámose a Jeremiáše, evangelia ho představují jako víc než proroka. Podle evangelistů je Božím Synem, který k prorockému zájmu o spravedlnost přidává něco nového. Jde daleko za roli Izajáše a Micheáše, kteří usilují o to, čemu se hebrejsky říká t’šuva, návrat a pokání. Ježíš z evangelií usiluje o něco nového, konkrétně o jeho následování. Je důležitý nejen kvůli tomu, co říká, ale také kvůli tomu, kým je.

Potřebujeme kněze a proroky

Na tyto věci poukazují proroci, takže proroci nejsou zdaleka tak oblíbení jako kněží. Kněží neustále opakují stranickou linii, takže není důvod s nimi bojovat. Proroci však dělají obojí: spojují to nejlepší z konzervativního s tím nejlepším z liberálního, abychom použili současný jazyk. Ctí tradici a zároveň říkají, co je na tradici falešné. To je to, co mohou dělat plně duchovně zralí lidé.

Proroctví je projevená láska

Možná si teď říkáte: “Jak mám jít po vodě? Vždyť já ani neumím plavat.” A co když ne? Nuže, nabízíme své dary Bohu a bližním, tak chodíme po vodě. Vaším darem může být modlitba, umění, obchod nebo vyučování, ale prorocké povolání zdokonalí vaše dary tak, že samotný váš život bude prorockým svědectvím světu.

023-3 Proroci

Prorocká pravda 

Nasměrujte mě k inkluzivitě. Pomozte mi přestat stavět jednotlivce do dualistické opozice, spíše mě zaměřte na nápravu nefunkčních systémů a na mou účast v nich. Rozpusťte mé sklony ke klikám, stranickosti, odsuzování, spravedlnosti, skupinám a zatracování či zbožňování těch, o nichž si myslím, že mají víc než já.

Pomoz mi, abych se podílela na zvonění zvonů svobody.

023-3 Proroci

Pravda z Božího srdce 

To vše vychází z prorokovy víry, že nějakým způsobem vstoupili do Boží zkušenosti. Vstoupili do Božího srdce. Když tedy prorok vidí nedostatek soucitu, když vidí v srdcích lidí tvrdé srdce, prorok říká: “Vím jistě, že neznáte Boha, protože srdce Boží je soucit. Pokud nežijete se soucitem, pak jste nevstoupili do Božího srdce, protože jsem tam byl a vím, že Boží srdce je soucit. Jste tedy tvrdého srdce a vaše slovo není slovem Páně, protože já znám Boha.” Jak odvážné a krásné, že prorok může mluvit s takovou autoritou a takovou jistotou.

Bonaventura Bouše: Prorok české církve – Jan Rückl

Věřím, že budoucnost se neotevírá tam, kde je zajištěnost bohatstvím, mocí nebo moudrostí. Budoucnost se otevírá v riziku, v ztroskotáních, a dokonce v selháních, jsou-li vyznána ve světle pravdy. Neboť podle Ježíše budoucnost nemají bohatí ale chudí…budoucnost nemají spravedliví poslouchajíce zákon, ale ti kdo jsou hříšní, protože nestačí výzvě, kterou slyšeli…Bůh se nemůže jinak prosadit…než v bláznovství a bezmoci: právě tyto vlastnosti jsou v křesťanství Božími atributy, zjevenými na Ježíši ukřižovaném, „člověku, který vydal sebe sama“

023-3 Proroci

Nepříjemné pravdy     

Ať už proroci prorokují jakkoli, jejich poctivost se projevuje tím, že se vzdávají vlastního života jako svědectví a svědectví, když se staví na stranu zapomenutých a ztracených a hlasitě hlásají, že Bůh, který si je vědom jejich bolesti a cítí jejich utrpení jako [Boží] vlastní, nedopustí, aby tato bolest a utrpení pokračovaly.

023-3 Proroci

Narušení status quo

Duchovní a náboženství obecně mají tendenci soustředit se na následky a symptomy, což je obvykle dodatečné zametání stop. Jak kdosi kdysi řekl, lidem topícím se v rozvodněném potoce házíme záchranné vesty, což je v pořádku – ale proroci pracují daleko proti proudu, aby zjistili, proč se potok vůbec rozvodnil.