Ruah

Modlitební skupinu Ruah, založila františkánka Hana Brigita Reichsfeld OFS ve Veselí nad Moravou. Hebrejské slovo Ruah je označení Ducha svatého. Do modlitební skupiny na Sv. Antonínku na Blatnické hoře se přidalo už i několik členů Sekulárního františkánského řádu. Každý kdo by chtěl přispívat přímluvnou modlitbou, může  napsat na náš web. Pište i své prosby za co se máme modlit.

O modlitební skupině více na stránkách farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem a některé konkrétní zkušenosti s přímluvnou modlitbou zde

Dopis zakladatelky modlitební skupiny Ruah

Drazí bratři a sestry, 
předně Vám přeji požehnaný Velikonoční oktáv, radost s Pánem, věčně živým!
Děkuji Vám, že jste přijali pozvání a připojujete se ke společenství přímluvců na Svatém Antonínku. Je nás v současné době 39 z 20 různých míst v ČR. 

„Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud neobnoví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.“  Iz 62, 6-7

V jedné písni se zpívá: “Ponesu tvůj lid ve svém srdci.“ V tom spočívá podstata přímluvné modlitby. V přímluvné modlitbě přijímáme ve víře postoj vzkříšeného Krista. Kdo si umí představit, co může Bůh vykonat skrze jednoho věrného, který je ochoten se přimlouvat před jeho tváří?  Jak nám napsal národní ministr bratr Luboš František Kolafa – silnou přímluvnou modlitbou je modlitba „Otče náš“. 

Forma modlitby

Každý si můžeme zvolit formu modlitby nám blízkou- ať už to bude modlitba růžence, díků, chval, uctívání, prosby, vyznávání, naslouchání. Někdy to může být modlitba beze slov, modlitba tichá. Nejde o množství slov, jde o postoj našeho srdce, o naše nastavení, vědomí si toho, kým jsem jako přímluvce – jsem strážcem na „jeruzalémských hradbách“, vždy pohotový k modlitbě, k obrácení svého pohledu na Pána…po procitnutí – dávám ti, Pane, všechny, kdo nás prosí o modlitbu a dávám ti vše, oč oni prosí…během dne kdykoliv mám vteřinku – dávám ti, Pane, všechny ty bližní a jejich prosby…při mši svaté – kladu je, Pane, na tvůj oltář k proměnění…modlitba breviáře – dávám ti je, Pane…modlitba růžence – dávám ti je, Pane…modlitba pokání po svátosti smíření – dávám ti je, Pane…před usnutím – dávám ti je, Pane…také své bolesti, trápení, nemoc, utrpení, vše obětuji, Pane… Důležitá je modlitba za sebe sama a za přímluvce navzájem, tak zůstáváme trvale propojení a spojení v jednom Duchu…Nezapomeňte tedy na sebe a vložte duchovně prosbu do džbánu za sebe a vaše rodiny, drahé, blízké. V našich společných modlitbách jsme tak všichni členové RUAH a naše rodiny!

Mše svaté na úmysl

K přímluvným modlitbám bychom rádi přidali to nejcennější – mše svaté na tento úmysl: Za vyslyšení proseb vložených do džbánu na Svatém Antonínku a za Boží požehnání a ochranu pro přímluvce společenství RUAH a jejich rodiny. Zde vás velmi prosíme o spolupráci – pokud se vám podaří domluvit sloužení mše svaté, napište mně, na jakém místě, v kterém kostele a datum a čas konání mše svaté. Dám vědět přímluvcům a budeme se duchovně spojovat na dálku. 

Vaše osobní prosby, prosby vašich přátel a známých, prosby jež se k vám dostanou z vašeho okolí, ty všechny můžete posílat přes františkánský web: https://www.frantiskani.cz/index.php/frantiskanska-rodina/ Vpravo najdete v rámečku „prosba o modlitbu“, po rozkliknutí můžete napsat prosbu.

Prosby můžete posílat také na e-mail: romana.ryskova@centrum.cz. Paní Romana je členkou RUAH, také učitelkou z Hluku a přijala službu sbírání proseb emailem. Prosby budou přidány k těm ve džbánu a vždy po 1. sobotě v měsíci bude seznam nových proseb rozeslán všem přímluvcům. Po určité době se všechny napsané úmysly obřadně spálí ve venkovním areálu na Svatém Antonínku a kouř stoupá vzhůru k nebi…

Společenství RUAH se sjednocuje ve svých modlitbách a prosí o vyslyšení intencí na přímluvu P. Antonína Šuránka, který je kandidátem blahořečení. Můžete si o něm přečíst na:  https://www.ado.cz/arcidieceze/kandidati-na-blahoreceni/antonin-suranek-2/

Weby s modlitbami