G11 – Svaluješ vinu na druhé?

Nad úryvkem z Písma: On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: On – přímluvce – Duch svatý nám pomůže prožít v nás samých velmi účinný rituál, který je popsán v16. kapitole Levitiku. Vyhnání hříchů skrze vyhnání kozla Azazela do pouště....

G10 – Výkupné

Nad úryvkem z Písma: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“  Anselm z Canterbury ve středověkém pojednání: Proč se Bůh stal člověkem? napsal: Bylo potřeba zaplatit cenu, aby Bůh získal zpět svoji čest, a bylo jí potřeba zaplatit...

G9 – Číst Písmo s nazíráním

Jistě uhodnete, kam patří níže uvedený  úryvek z Písma: Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a...

G-8 Čiňte pokání

 Nad úryvkem z Písma: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“   Pokání v kajícím řádu  1. verze Listu věřícím sv. Františka: Všichni, kteří milují Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou (srov. Mk 12, 30) a...

G7 – srdce člověka

 Nad úryvkem z Písma: Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“  Naše motivace Je rybářem lidí ten, kdo chytí druhého na nějaký háček? Například manipulací? Přetvářkou? Populistickou  řečí? Jak z nás Ježíš činí rybáři lidí?  Po těch slovech na ně dechl a...

G6 – setkat se s ďáblem

 Nad úryvkem z Písma: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.   Naše útěky a schovávačky. Žijeme v době, kdy se bojíme o ďáblu mluvit, kdy slovo peklo raději nepoužíváme. Ano je jiná doba. Slova ďábel, peklo ztratila význam, který měla...