Záznamy jmenného rejstříku PS 1920 - 1925

Záznam jmenného rejstříku Dr. Noska  PSP 1920-1925 NOSEK František, dr. III. voleb. kraj

 • Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.
 • Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.
 • Byl členem výb. imunit. – kom. pro dáv. z maj. – rozp. – soc. pol. – Stál. – k prozkoum. čin. Stál. výb. – ústav. práv. a vyšetřov.
 • Zvolen delegátem na lisabonskou obchodní konferenci.67, 19. V. 1921; 57. III.

Níže uvedené odkazy

 • např. t.1107 = oficiální tisk pro poslaneckou sněmovnu (t)
 • .40 = odkaz na 540. schůzi poslanecké sněmovny ze dne 11.1.1921

Návrhy:

 • na zařadění města Bydžova do vyšší třídy platů zaměstnaneckých, t. 1107. 40, 11. I. 1921; 1575. II.
 • na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.217, 28. VI. 1923; 543. VII.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o reorganisaci dívčích škol odborných (zpr. t. 3395) k § 4.128, 27. I. 1922; 2683. IV.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I. 184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.
 • 5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o státním soudě (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5, 6, 23 a 24. 194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941) k § 2.217, 28. VI. 1923; 603. VII.
 • 2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, jímž se mění ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).250, 26. III. 1924; 171. IX.
 • 3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.280, 26. VI. 1924; 1125. IX.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) na doplnění § 3.280, 26. VI. 1924; 1148. IX.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k § 26.290, 23. IX. 1924; 1922. IX.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.290, 23. IX. 1924; 1965. IX.
 • pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.348, 23. VI. 1925; 317. XI.
 • 4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.351, 1. VII. 1925; 362. XI.
 • 7 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.
 • doplňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 12.274, 17. VI. 1924; 968. IX.
 • podaný u příležitosti rozpr. o zpr. t. 4736 (zákon o stihání úplatkářství), aby resoluce usnesená ústav. práv. výborem při projednávání návrhu zákona, byla odkázána výboru rozpočtovému.278, 25. VI. 1924; 1048. IX.
 • na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a na přikázání této též výb. ústav. práv.330, 16. III. 1925; 1325. X.
 • na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a na přikázání této též výb. ústav. práv.330, 16. III. 1925; 1325. X.
 • na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o státním rozpočtu na rok 1925.29, 31. X. 1924; 146. X.
 • na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).296, 31. X. 1924; 146. X.
 • na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahran. dr. Beneše a min. fin. dr. Rašína.159, 24. X. 1922; 27. VI.
 • na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.219, 30. X. 1923; 32. VIII.
 • aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléh. interpelace t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.  282, 4. IX. 1924; 1197. IX.
 • na zahájení rozpravy o prohlášení mi n. J. Stříbrného ve věci drahoty (interpelace t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.322, 11. II. 1925; 1107. X.
 • na sloučení povšechné rozpravy o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou o těchto předmětech.194, 6. III. 1923; 2364, 2366. VI.
 • aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudě (zpr. t. 4568), 263, 15. IV. 1924; 625. IX.
 • na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).272, 12. VI. 1924; 878. IX.
 • aby byla sloučena rozprava o t. 4734 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Slovensku a Podkarpatské Rusi).279, 25. VI. 1924; 1064. IX.
 • na sloučení rozpravy o prohlášeních min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský) a min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925).294, 30. X. 1924; 29. X.
 • na sloučení rozpravy o z r. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

 • 7 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkajících se rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 1854, č. 96 ř. z., zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev a postátnění zdravotní policie v R. Č.175, 29. XI. 1922; 1384, 1385, 1390, 1391. VI.
 • k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměst. (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočítatelných odměn do pense.181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.
 • k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se měny obecního zřízení o slučování a rozlučování obcí.184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.
 • k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se vydání prováděcího nařízení o volbách do nemocenských pokladen.184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.
 • k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.236, 30, XI. 1923; 1155. VIII.
 • k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tisk. urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociál. postavení novinářů.263, 15. IV. 1924; 609. IX.
 • k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.290, 23. IX. 1924; 1969. IX.
 • k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Zpravodajem:

 • ústav. výb. zpr. t. 1741 (slučování a rozlučování obcí).64, 15. III. 1921; 2668. II.
 • ústav. výb. zpr. ústní (změna zákona o zemském správním výboru pro Čechy).65, 16. III. 1921; 2773. II.
 • rozp. výb. zpr. ústní (záměna 6 % státních pokladničních poukázek za bony R. Č. (t. 2365), 73, 15. VII. 1921; 526. III.
 • ústav. výb. zpr. t. 2816 (převzetí statků připadlých podle smluv mírových R. Č.).83, 5. VIII. 1921; 1107. III.
 • rozp. výb. zpr. t. 2833 (úhrada schodku z moučného hospodářství).85, 6. VIII. 1921; 1244. III.rozp. výb. zpr. t. 3268 (změna a doplnění ustanovení o soudních poplatcích).109, 16. XII. 1921; 1560. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3269 (změna a doplnění ustanovení o směnečných poplatcích).109, 16. XII. 1921; 1565. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3270 (úvěr k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního. pozemkového úřadu na rok 1922).110, 16. a 17. XII. 1921; 1578. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3290 (upravení výhod poskytnutých státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů).110, 16. a 17. XII. 1921; 1603. IV.
 • ústav. práv. výb. zpr. t. 3276 (ochrana znaku a názvu “Červeného kříže”).111, 17. XII. 1921; 1705. IV.
 • ústav. práv. výb. zpr. t. 3277 (úprava povinnosti vrátiti movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných).112, 19. XII. 1921; 1720. IV.
 • rozp. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3381 A, B (výpověď smluv nájemních a pachtovních na statcích a majetku mírovými smlouvami čsl. státu připadlých).125, 25. I. 1922; 2521. IV.
 • rozp. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3392 (oddělení státní finanční správy od obecní a municipiální správy na Slovensku a v Podkarp. Rusi).127, 26. I. 1922; 2610. IV.
 • ústav. práv. výb. zpr. t. 3390 (právo autorské).127, 26. I. 1922; 2628. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3405 (úprava poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské).128, 27. I. 1922; 2687. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3413 (soupis právních nároků a závazků čsl. příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918).128, 27. I. 1922; 2704. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3393 (zpráva o VII. mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Lisaboně).129, 27. I. 1922; 2749. IV.
 • rozp. výb. zpr. t. 3516 (doplnění zákona o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními).138, 6. IV. 1922; 375. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3606 (připomínky presidenta republiky k vrácenému zákonu o úpravě poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské).144, 9. VI. 1922; 758. V.
 • rop. výb. zpr. t. 3609 (vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu).145, 13. VI. 1922; 783, 791, 793. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3680 (vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rak. uher. mezi věřiteli neb dlužníky československými a cizími).147, 16. VI. 1922; 939, 942. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3681 (úprava právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1928 a znějí na měnu jinou, než korunovou).147, 16. VI. 1922; 943, 945. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3687 (poskytnutí úvěru republice Rakouské).148, 20. VI. 1922; 1024, 1056. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3721 (smlouva mezi R. Č. a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. II. 1922).153, 23. VI. 1922; 129. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3751 (změna některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských).154, 24. VI. 1922; 1345, 1361. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3768 (změna a doplnění zákonů o školách obecných a občanských).157, 26. a 27. VI. 1922; 1500. V.158, 27. a 28. VI. 1922; 1554. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3729 (smlouva mezi republ. Čsl. a říší Německou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní a smlouva mezi R. Č. a říší Německou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, uzavřené v Praze 31. XII. 1921).153, 23. VI. 1922; 1293. V.
 • rozp. výb. zpr. t. 3771 (úprava osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek).164, 7. XI. 1922; 349, 356. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 3875 (československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku).176, 5. XII. 1922; 1480. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 3854 (jednorázové výpomoci pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku).176, 5. XII. 1922; 1482, 1489. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 3861 (změna ustanovení o přímých daních na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro r. 1923).177, 7. XII. 1922; 1528. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 3874 (úmluva mezi R. Č. a republ. Rakouskou uzavřená v Praze dne 17. XII. 1921 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů.178, 12. XII. 1922; 1573. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 3944 (úprava požitků veškerých státních zaměstnanců).181, 15. a 16. XII. 1922; 1607, 1700. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 3938 (státní podpora spořitelen na Slovensku a v Podkarp. Rusi).184, 19. a 20. XII. 1922; 1938, 1941. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 4000 (změna některých ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarp. Rusi),191, 23. II. 1923; 2194. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 4003 (VIII. mezinárodní parlamentní konference v Paříži).192, 27. II. 1923; 2220. VI.
 • rozp. výb. zpr. t. 4118 (prodloužení zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu města Prahy a daňové výhody pro stavby v tomto obvodu).207, 4. V. 1923; 297. VII.
 • rozp. výb. zpr. t. 4129 (neúčinnost zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek).209, 11. V. 1923; 323, 325. VII.
 • rozp. výb. zpr. t. 4343 (ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel, usn. sen.).242, 13. XII. 1923; 1452. VIII.
 • ústav. práv. výb. k odůvodnění prodloužení lhůty dané ústavně-právnímu výboru k projednání návrhu zákona o původcově právu (tisk 3238).244, 19. XII. 1923; 1594. VIII.
 • rozp. výb. zpr. t. 4379 (změna ustanovení o přímých daních a stanovení válečné přirážky k přímým daním na r. 1924).246, 20. XII. 1923; 1753, 1759. VIII.
 • rozp. výb. zpr. t. 4480 (změna a doplnění některých zákonných článků o dani z minerálních olejů).254, 3. IV. 1924; 260. IX.
 • rozp. výb. zpr. t. 4481 (ukládání soudních deposit a deposit poručenských úřadů u poštovního šekového úřadu v Praze).254, 3. IV. 1924; 261. IX.
 • ústav. práv. výb. zpr. t. 4567 (zákon o inkompatibilitě).263, 15. IV. 1924; 624. IX.doslov 264, 16. IV. 1924; 682. IX.
 • rozp. výb. zpr. t. 4675 (zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné).273, 13. VI. 1924; 947. IX.korektury 274, 17. VI. 1924; 973. IX.
 • ústav. práv. výb. zpr. t. 4678 (zákon o inkompatibilitě; usn. sen.).274, 17. VI. 1924; 963, 968. IX.
 • rozp. výb. zpr. t. 4825 (konečná úprava rakouských a uherských válečných půjček).283, 10. IX. 1924; 1269. IX. doslov 285, 12. IX. 1924; 1396. IX. korektury 286, 16. IX. 1924; 1439. IX.
 • rozp. výb. zpr. t. 4837 (o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů).290, 23. IX. 1924; 1894, 1930. IX.
 • rozp. výb. zpr. t. 4836 (změna zákona o osobních daních přímých, § 94, lit. c), č. 220 ř. z. z r. 1896).313, 15. XII. 1924; 898. X.
 • rozp. výb. zpr. t. 4953 (změna ustanovení o přímých daních a stanovení válečných přirážek ku přímým daním na r. 1925).315, 16. XII. 1924; 920. X.
 • rozp. výb. zpr. t. 5020 (odměny státním a jiným veřejným zaměstnancům na r. 1924 a 1925).316, 18. XII. 1924; 937. X.doslov 318, 18. XII. 1924; 1027. X.rozp. výb. zpr. t. 5059 (účetní závěrka státního bytového fondu za léta 1919 a 1920). 326, 10. III. 1925; 1271. X.

Řeč v rozpravě:

 • o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.12, 9. VII. 1920; 639. I.
 • o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).92, 17. XI. 1921; 340. IV.
 • o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1922, čís. 628 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).123, 20. I. 1922; 2303. IV.
 • o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).168, 16. XI. 1922; 468. VI.
 • o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).201, 17. IV. 1923; 65. VII.
 • o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).228, 21. XI. 1923; 299. VIII.
 • o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).300, 18. XI. 1924; 274. X.
 • o cedulové bance (zpr. t. 5130).341, 2. IV. 1925; 59. XI.
 • o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).367, 30. IX. 1925; 796. XI.

Interpelace:

 • naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI. -zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.162, 27. X. 1922; 297. VI.
 • naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti,t. 3989. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.- zodpověděna prohlášeními min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.
 • naléhavá, o bankovních poměrech,t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.-
 • zodpověděna prohlášením min. fin. inž. B. Bečky.201, 17. IV. 1923; 54. VII.
 • naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX. – zodpověděna prohlášením min. předsedy Ant. Švehly.247, 6. III. 1924; 24. IX.
 • naléhavá, jaká opatření učinila vláda a co hodlá ještě podniknouti aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků byl umožněn hospodářský život státu,t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX. – zodpověděna prohlášením min. zásob. dr. Franke.282, 4. IX. 1924; 1191. IX.
 • naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI. – zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče363, 22. IX. 1925; 612. XI.a min. veř. zdravot. J. Šrámka364, 24. IX. 1925; 633. XI.
 • o postupu okr. polit. správy v Nov. Městě n. Met. při repartici vojen. výloh rekvisičních,t. 130. 10, 19. VI. 1920; 462. I. – odpov. t. 616. 16, 4. XI. 1920; 50. II.
 • o násilnostech při sjezdu katolické mládeže na Chlumku u Luže dne 4. VII. 1920,t. 335. 14, 26. X. 1920; 22. II. –odpov. t. 523. 14, 26. X. 1920; 30. II.
 • o neoprávněném používání dělnických legitimací některými cestujícími,t. 357. 14, 26. X. 1920; 23. II – odpov. t. 1116. 40, 11. I. 1921; 1574. II.
 • o hrozící nezaměstnanosti textilního dělnictva, t. 358. 14, 26. X. 1920; 23. II. – odpov. t. 826. 23, 23. XI. 1920; 366. II.
 • ve příčině drahoty textilního zboží, t. 675. 20, 11. XI. 1920; 277. II. – odpov. t. 1120. 40, 11. I. 1921; 1574. II.
 • ve příčině drahoty uhlí, t. 676. 20, 11. XI. 1920; 277. II. – odpov. t. 1546. 55, 16. II. 1921; 2226. II.
 • o nestejném a stranickém přidělování mouky jednotlivým konsumům,t. 1495. 54, 14. II. 1921; 2187. II.- odpov. t. 2327. 69, 24, VI. 1921; 189. III.
 • ve věci katastrofy na dolu “Gabriela” v Karvinné,t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX. – odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.
 • ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX. ,
 • o událostech při stávce v Trenčíně.t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X. – odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

 • o stížnosti obce Jílové proti zabrání kostela a fary církví československou.27, 30. XI. 1920; 680. II. – odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.
 • o protizákonném postupu obec. zastupitelstva v Benešově u Prahy.27, 30. XI. 1920; 680. II.
 • ohledně nevyřizování žádosti obce Oudoleně o připojení k pošt. úř. v Sopotech. 27, 30. XI. 1920; 680. II. – odpov. 40, 11. I. 1921; 1572. II.
 • o zvýšení předběžného vzdělání stát. účet. úřednictva a o zařadění tohoto do skupiny “B”.35, 17. XII. 1920; 1421. II.
 • o praktikování § 222, odst. ústavní listiny republiky Československé.87, 19. X. 1921; 39. IV.
 • o vrácení katolických kostelů zabraných loupežně sektou československou.87, 19. X. 1921; 39. IV.
 • o nemožnosti užívati biografické licence udělené Jednotě katolických tovaryšů v Praze.87, 19. X. 1921; 39. IV. – odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.
 • o vydání prováděcího nařízení k zákonu proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních.91, 16. XI. 1921; 252. IV. – odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.
 • že se neprovádějí rozhodnutí úřadů správních.145, 13. VI. 1922; 775. V. – odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.
 • o časově nevhodném povolávání záložníků ze stavu zemědělského k vojenským cvičením.153, 23. VI. 1922; 1262. V. – odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.
 • o vybízení k činům v zákoně zapovězeným se strany Jana Vaňka, duchovního českoslov. církve v Nov. Městě n. M.159, 24. X. 1922; 31. VI. – odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.
 • že jednotlivé okr. výbory, správy škol a učitelé nezachovávají, nesprávně vykládají a používají ministerských výnosů a nařízení.206, 3. V. 1923; 285. VII. -b odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.
 • o přeložení státní školy průmyslové z Jaroměře.218, 28. VI. 1923; 640. VII. – odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.
 • o postupu ministerstva pošt a telegrafů pcto stanovení svátečních dnů.219, 30. X. 1923; 3. VIII. – odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.
Záznamy jmenného rejstříku PS 1925 - 1929

Národní shromáždění republiky Československé    Poslanecká sněmovna, poslanec od 15. 11. 1925 do 25. 9. 1929

Záznam jmenného rejstříku     NOSEK František, dr.     I A. voleb. kraj

L

 • Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.
 • Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.
 • Byl členem výb. rozp.
 • Jmenován ministrem vnitra 9. XII. 1925.
 • 1, 17. XII. 1925; 21, I.
 • Zproštěn úřadu ministra vnitra 18. III. 1926.
 • 17, 24. III. 1926; 1061, II.
 • Jmenován ministrem pošt a telegrafů 12. X. 1926.
 • 42, 14. X. 1926; 2, III.
 • Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 7. XII. 1929.

Zpravodajem:

 • rozp. výb. zpr. t. 333 (úprava platových a služebních poměrů státních zaměstnanců). 32, 15. VI. 1926; 1847, II.
 • rozp. výb. zpr. t. 429 (úprava platů duchovenstva). 35, 18. VI. 1926; 2216, II.
 • doslov 36, 19. VI. 1926; 2362, II.

Řeč v rozpravě:

 • o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o otázce zemědělských cel. 20, 7. V. 1926; 1187, II.
Záznamy jmenného rejstříku 1929 - 1935

Národní shromáždění republiky Československé  Poslanecká sněmovna, poslanec od 27. 10. 1929 do 18. 5. 1935

Záznam jmenného rejstříku NOSEK František, dr. I A. voleb. kraj

L

 • Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.
 • Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.
 • Byl členem výb. inkompatib. – rozp. a parl. úsp. a kontr. kom.

Návrhy iniciativní:

 • na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č., t. 2266. 272, 19. V. 1933; 36.
 • na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267. 272, 19. V. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

Návrh resoluční:

 • t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

 • rozp. výb. zpr. t. 16 (osnova zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) 3, 17. XII. 1929; 10, doslov 53.
 • rozp. výb. zpr. t. 789 (zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) 82, 20. XI. 1930; 13.
 • rozp. výb. zpr. t. 2026 (zákon o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě) 221, 25. XI. 1932; 16, doslov 39.
 • rozp. výb. zpr. t. 2127 (zákon o dopravě motorovými vozidly) 237, 23. XII. 1932; 7, doslov 24.
 • rozp. výb. zpr. t. 2155 (zákon o dani z elektrických zdrojů záření) 248, 10. II. 1933; 5.
 • doslov 249, 16. II. 1933; 6. rozp. výb. zpr. t. 2172 (zákon, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně). 252, 24. II. 1933; 3, doslov 253, 28. II. 1933; 25, opravy. textové 28, vyjádření o resol. 29.
 • rozp. výb. zpr. t. 2231 (zákon o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách) 266, 27. IV. 1933; 83.
 • rozp. výb. zpr. t. 2264 (zákon, kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu) 273, 23. V. 1933; 4.
 • rozp. výb. zpr. t. 2509 (zákon o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu) 321, 8. III. 1934; 4, doslov 40, vyjádření k resol. 41.
 • rozp. výb. zpr. t. 2626 (zákon o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel) 333, 15. VI. 1934; 8.
 • rozp. výb. zpr. t. 2791 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě) 357, 18. XII. 1934; 9.
 • rozp. výb. zpr. t. 2792 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými) 357, 18. XII. 1934; 9.
 • rozp. výb. zpr. t. 2793 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930) 357, 18. XII. 1934; 9.

Řeč v rozpravě:

 • o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930. 84, 24. XI. 1930; 51.
 • o bankovním zákonu (t. 1647). 171, 17. III. 1932; 55.
 • o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932. 213, 4. XI. 1932; 56.
 • o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932. 241, 1. II. 1933; 63.
 • o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933. 301, 29. XI. 1933; 29.
 • o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934. 346, 7. XI. 1934; 45.

Žádost ve věcech imunity:

 • kraj. tr. s. v Praze (přestupek podle § 25 a přečin podle § 27 zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z.) 128, 18. VI. 1931; 6.
 • zpr. t. 1619; zprav. dr Suchý; věc vrácena výb. im. k novému projednání na návrh dr Noska a dr Nováka 175, 7. IV. 1932; 5.
 • nová zpr. t. 1832; zprav. Fr. Ježek; vydán: 204, 13. V II. 1932; 9.
Různé odkazy na vládu a poslaneckou sněmovnu 1920 -1939

https://www.psp.cz/eknih/index.htm      (Digitální knihovna parlamentu)

https://www.vlada.cz/assets/Obdobi-prvni-republiky-1918.pdf

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1715            (Historie poslanecké sněmovny ČR)

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html             (Ústava ČR 1920)

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=697    (Historie parlamentarismu v ČR)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_premiérů_Československa      (seznam premiérů)

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/antonin-svehla-2/prehled-ministru-24660/    (Nosek ministrem vnitra)

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/antonin-svehla-3/prehled-ministru-24658/      (Nosek ministrem pošt)

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vlád_Československa#První_republika_(Československá_republika)_(1920-1938)

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/kalendarium-1918—1989-50555/   (Kalendárium vlády 1918-1989)

https://sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2013/04/02.pdf    (Marek Šmíd: Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR Parlamentní volby v roce 1925 a Československá strana lidová)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_shromáždění_republiky_Československé_(1920–1939)   (Národní shromáždění 1. republika)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_shromáždění_republiky_Československé

https://www.senat.cz/informace/z_historie/senat1r/   (Historie senátu v ČR)