Institut františkánských studií

Institut františkánských studií (IFS) nabízí formaci bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá Bohopocta: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi.

Ať už zvolíme jakýkoli způsob života, máme v daných možnostech naplnit maximum dobra, kterého jsme schopni. Máme-li povolání k celibátu nebo k životu v manželství, vždy jde především o křesťanskou čistotu, tedy o věrnost ve všech jejích podobách. Věrnost Bohu, evangeliu, církvi, řeholi, partnerovi, rodině nebo řeholnímu společenství.

Poslání IFS spočívá tedy v tom, abychom pomohli našim posluchačům poznat krásu a hloubku františkánské spirituality, aby duch sv. Františka z Assisi přinášel pokoj a dobro celé Církvi i všem lidem dobré vůle. 

Logo IFS vytvořil P. Michal Pometlo OFM  v roce 2000. Znázorňuje znak františkánského Tau, které je tvořeno zkratkou IFS. Dvě probité dlaně – zobrazení vychází z klasického františkánského znaku dvou zkřížených probitých rukou, z nichž jedna je Kristova a druhá Františkova.

Kéž nám Bůh žehná a pomáhá svými milostmi a dary Ducha Svatého.

Ke stažení: formulář přihlášky k formačním studiu na IFS ve formátu *.doc nebo *pdf

Posluchači, kteří se hlásí do 1. ročníku:

Vyplněnou přihlášku lze zaslat pouze poštou, protože její součástí je řádné doporučení. Je opravdu nutné a nahrazuje přijímací pohovor. Upřesnění, kdo doporučení dává, je v uvedeno v přihlášce.

   
Vyplněnou přihlášku na pokračování ve studiu IFS posílejte e-mailem na adresu ludmilaosf@volny.cz .

Je to přesněji řečeno zápis do dalšího ročníku a není již potřebné doporučení.