sv. František žehná

V Madridu byla objevena dosud nevydaná modlitba sv. Františka

Modlitba je složená z textů z breviáře a Písma, jak je u Františka známé například z Hodinek o utrpení Páně. „Modlitba nám umožňuje pochopit především význam liturgie pro kulturní a teologickou formaci sv. Františka a pro jeho způsob modlitby. Pro assiského světce jsou totiž liturgické texty (antifony z breviáře, biblická čtení v misálu, sekvence a hymny) zdrojem inspirace pro sestavení osobní modlitby a také pro společnou modlitbu s ostatními,“ vysvětluje Horowski.

Překlad modlitby sv. Františka:

Ó andělé, archandělé,

trůny a nadvlády,

knížectví a mocnosti,

nebeské mocnosti,

cherubíni a serafíni,

patriarchové a proroci,

svatí učitelé zákona,

ó všichni apoštolové, Kristovi mučedníci,

svatí vyznavači, Pánovy Panny,

poustevníci a řeholníci,

a všichni svatí,

a každé stvoření:

zpívejte všichni vroucně, s radostí a jásotem,

božské chvály Pánu, všemohoucímu Stvořiteli!

A přijďte nyní všichni!

Jásejte v Pánu!

Křičte radostí Bohu, naší Spáse!

Přilákejte voláním jeho tvář,

a volejme k němu s radostí v žalmech s velký jásáním!

Protože Bůh je velký Pán

a veliký Král nade všemi bohy.

Je to obdivuhodný Král, hodný chvály a požehnaný,

také úžasný a velmi vznešený,

a též velmi vyvýšený na věky věků;

ten, který zůstává navěky, jediný Bůh: pravý, slavný a nejmocnější.

A proto vy, synové lidí,

chvalte dobře Pána slávy nade všechny věci,

velebte ho a velmi vyvyšujte!

A oslavujte ho na věky věků,

aby všechna čest a sláva na výsostech patřila

Bohu, všemohoucímu Stvořiteli,

a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

A dávejte pozor a dívejte se,

kolik věcí pro nás udělal Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!

On nám totiž prokázal milosrdenství více než všichni ostatní,

když přijal naši přirozenost

ve svém nejsvětějším chrámu, nejposvátnějším lůně Panny, své Matky, nejdůstojnější Marie, kterou právem posvětil více než ostatní zde i v nebeské slávě,

a navíc ji ve slávě svého království korunoval a prokázal jí úctu a nejvyšší slávu jako královně všech lidí a andělů.

Proto se všichni tvorové ze všech sil dobře klaňte a velebte Boha nebes, nejvyšší majestát!

Ale také nade vše hlásejte jeho blaženost na věky věků!

A nepřestávejte rozmnožovat chválu,

neboť je svrchovaně dobrý,

a převyšuje veškerou chválu!

Velmi vznešený je tento pokojný Král, nad všemi králi celého vesmíru,

náš Pán, náš Stvořitel,

Vykupitel a Spasitel,

Rádce a náš obdivuhodný Zákonodárce!

Zpívejte tedy nyní všichni

a učenlivým hlasem s jásotem říkejte jedním hlasem a s čistým srdcem,

pokojně a s upřímnou vůlí, v zápalu ducha,

se vší oddaností,

ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce a Syna a Ducha Svatého,

zpívejte božské chvály při vzpomínce na lásku,

v nejhlubší lásce jednorozeného Boha

a jeho nejctihodnější Matky,

nejsladší Marie!

Amen.

(zdroj: sanfrancescopatronoditalia.org, Acistampa, Avvenire, Edizioni Frate Indovino)