Trojice - týden 11

Vyslanec Moudrosti (jménem Sophie)

Jedenáctý týden: Božské ženství

Zkoumáme-li celý Ježíšův krátký život, jazyk a poslání , získáme představu o Moudrosti, která působí ve vzájemném partnerství (Teoložka Elizabeth Johnsonová)

Teoložka Elizabeth Johnsonová

Ježíš byl prorokem Božské Moudrosti

Za své krátké služby se Ježíš projevuje jako prorok a potomek Sophie – Moudrosti. Byl poslán aby oznámil, že Bůh je Bohem lásky úplně pro všechny a přeje si aby všichni lidé byli k sobě solidární a solidaritu projevovali především chudým a strádajícím. Shromažďoval všechny lidi a zvláště ty na okraji pod křídla Boží Moudrosti a přiváděl je k vnitřnímu pokoji. Jako vyslanec Moudrosti kráčel po cestě spravedlnosti a pokoje a vyzýval ostatní, aby učinili totéž. Spolu se Sophií měl radost , že je s lidmi. Radoval se s odhalené cesty k Bohu. Znovu a znovu v moudrých podobenstvích, soucitných uzdraveních, překvapujících exorcismech a posvátném jídle zpřístupňoval skutečnou milostivou dobrotu a přibližoval všem posluchačům Boží Moudrost. . . .

Moudrost se však projevovala jinak než moudrost světa

Někomu připadalo skandální že rozšířil své přátelství o další okruh Božích přátel. Zahrnul do něj i opovrhované lidi, dokonce i výběrčí daní, hříšníky, prostitutky. Shrnuto: jeho soucitná, osvobozující slova a skutky jsou vlastně činy Moudrosti( Sofie) , jejíž cílem bylo a je obnovovat celý stvoření: “Moudrost je ospravedlněna svými skutky” (Matouš 11:19). . . .

Elizabeth Johnsonová propojuje Ježíšovo učení inspirované Sofií – Moudrostí, s s množstvím žen, které byly posíleny Ježíšovou službou:

Moudrost spolupracovala se ženami

Ježíš komunikoval se ženami ve vzájemné úctě, podpoře, útěše. Vyzýval je ,aby přijali zmocnění ke skutkům soucitu, díkůvzdání a smělosti . Předával jim Ducha-Sofii, která v něm působila… A ženy se rády s Ježíšem spřátelí, podporují ho ekonomicky, radí mu a povzbuzují ho, lámou s ním chléb a evangelizují v jeho jménu. Ženy dostali dar uzdravování, jsou zmocněny pomáhat při fyzickém nebo duševním utrpení , duchovní chudobě nebo sociálním zneužívání.


Vyšebrodský cyklus

Moudrost vytvářela nové vztahy mezi muži a ženami

Mezi ženami a muži, kteří reagují a vstupují do okruhu Moudrosti , se nabízejí nové možnosti vztahů se vzorem vzájemné přátelské pomoci víc než dřívějšího vztahu vládce a podřízený. Vytváří společenství sobě rovných učedníků.

Moudrost ohrožovala status quo současného světa

To už je pro současné politiky a náboženské vůdce příliš. Ježíš narušuje jejich status quo. [Otec Richard: Odhalením dominance mužského rodu se ztrácí předpoklad, že všechny problémy mohou být vyřešeny silou shora dolů. To je i dnes chyba jak mužů, tak žen.] Cítili se smrtelně ohroženi a proto se spikli, aby se Ježíše zbavili. Ježíšova smrt je důsledkem nepřátelské reakce náboženských a občanských vládců na nový styl a obsah jeho služby. Ježíš byl pro radikální svobodu moudrosti, která se nevzdává. Odmítli přátelství a láskyplný vztah se Sofií. Ježíš by násilně popraven, jako přední z proroků, které byli a budou zabíjeni.

Moudrost přežila útok světa ve víře ve vzkříšení

Ale křesťanská komunita žije dál. Její víra ve vzkříšení svědčí o tom, že Sofiin charakteristický dar života byl předán novým, nezničitelným a nepochopitelným způsobem.