Pavel - mystik

Proměna identity

Dvanáctý týden: Pavel: Nepochopený mystik

Borg (1942–2015) a John Dominic Crossan označují Pavla za “židovského Kristova mystika” a zkoumají, co pro Pavla znamenala fráze “v Kristu”:

Kristus židovský

Byl to Židovský Kristus mystický, protože . . . Pavel byl Žid a ve své vlastní mysli jím nikdy nepřestal být. Byl to Žid mystický Kristus. Obsahem jeho mystických zážitků byl Ježíš vzkříšený jako Kristus a Pán. Pavlova identita se po té proměnila a stala identitou “v Kristu”. A jako mystik Krista změnil svůj pohled na judaismus právě ve světle Ježíše.

Změna identity žida Pavla

Pavlova proměna zahrnovala “transplantaci nové identity” – jeho stará identita byla nahrazena novou identitou “v Kristu”. Můžeme si to představit jako transplantaci srdce v moderní medicíně, při které je staré srdce nahrazeno novým srdcem. V Pavlově případě byl jeho duch – starý Pavel – nahrazen Duchem Kristovým.

Borg a Crossan pohlížejí na Pavlovo mystické učení o darech Ducha z 1 Korintským 12–14 jako na rozšíření jeho identity transplantované “v Kristu”. Zamýšlejí se nad důsledky Pavlových úvah o lásce: “A nyní přebývá víra, naděje a láska, tyto tři; a největší z nich je láska” (13:13):

Marcis Borg
Johan Dominik Crossan

Vyšší význam lásky

Láska, o které Mluví Pavel, je duchovním darem, není jen skutkem rozhodnutí či vůle a není jen jen dobrou radou pro manželské páry a ostatní. Jako duchovní dar je láska mnohem víc. Je výsledkem (a také důkazem) přijetí Ducha. Jako prvotní ovoce Ducha je to také kritérium, podle kterého jsou hodnoceny ostatní dary. . . .+

Sociální význam lásky

Pro Pavla je láska v tomto textu radikální zkratkou pro označení života “v Kristu” – života v “novém stvoření”, života “v Duchu”, života oživeného transplantací Ducha. Jako první ovoce Duchem naplněného života je láska o něčem víc než jen o našich vztazích s jednotlivci. Pro Pavla měla (asi pro nedostatek lepšího slova) také sociální význam. Jedná se o společenskou formou lásky. Pavel myslí na spravedlnost a nenásilí, chléb a pokoj. Pavlova vize života “v Kristu”, života v “novém stvoření”, neznamenala: “Přijměte politický způsob života s jeho útlakem a násilím, ale znamenala uskutečňujte lásku ve vašich osobních vztazích.”

Láska a spravedlnost – lepší způsob života

Můžeme to vyjádřit ještě jinak. Lidé jako byli Ježíš a Pavel nebyli popraveni za to, že řekli: “Milujte se navzájem.” Byli zabiti, protože jejich chápání lásky znamenalo víc než soucit s jednotlivci, i když to tam také patřilo. Znamenalo to víc. Postavit se proti systémům moci, které vládly jejich světu, a spolupracovat s Duchem na vytvoření nového způsobu života, který by stál v protikladu k moudrosti současného světa. Láska a spravedlnost jdou přece ruku v ruce. Spravedlnost bez lásky může být brutální a láska bez spravedlnosti může být banální. Láska je srdcem spravedlnosti a spravedlnost je společenskou formou lásky.

Prameny:

Marcus J. Borg and John Dominic Crossan, The First Paul: Reclaiming the Radical Visionary behind the Church’s Conservative Icon (New York: HarperCollins, 2009), 26, 138, 204–205.

Image credit: Jenna Keiper, Trash Can Study I (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Dorothea Lange, “Bum blockade.” (detail), 1936, photograph, public domain. Jenna Keiper, Trash Can Study II (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: The images on the left and right may not be immediately clear upon first glance. Perhaps there is room for our questions to stay with us gently, taking their time, until understanding slowly emerges as we walk along.