Prorok se pouští do služby

Čtvrtý týden: Ježíš jako prorok

Rev. Erica Williamsová při úvahách o Ježíšově prorockém působení narušuje naši tendenci poslouchat evangelium unavenýma ušima pomocí moderního výrazu “nastavit to”: 

Fráze “set it off” znamená začít boj nebo se do něj pustit. V Ježíšově inauguračním poselství v Lk 4,18-21 vidíme, že odvážně prohlašuje, že přišel právě proto.

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘

Ježíš navazuje na minulost – je poslán

V této pasáži má Ježíš sankofa moment: moment návratu do minulosti, aby získal to, co je užitečné pro dnešek. Reflektuje svůj vlastní rod bojovníků za svobodu, když prohlašuje, že přišel, aby se dostal k tomu, co prorokoval Izajáš!… Lk 4,18-19 odkazuje na proroctví v Iz 61,1-3, které předpovídá, že přijde Mesiáš, aby obnovil Izraelity z babylonského zajetí. Oznamování dobré zprávy je tématem celého Izajáše. Lidem bylo zaslíbeno, že budou osvobozeni, a Ježíš chce, aby jeho lid věděl, že byl poslán, aby přinesl osvobození jim i všem lidem. 

Pocházel z diskriminovaného venkova

Ježíš byl palestinský Žid snědé pleti, který vyrůstal v Nazaretu, městě, které bylo chudé a marginalizované, ovládané a militarizované římskou říší….. Rolnické společnosti se vyznačovaly obrovskou propastí mezi venkovskými rolníky a městskými vládnoucími elitami. Byly politicky utlačovatelské, ekonomicky vykořisťovatelské a nábožensky legitimizované.

Ježíš se staví proti nespravedlivým systémům a slovy i skutky ukazuje, jak vypadá Boží láska: 

Ježíš, který byl sám rolníkem, viděl, že se všechny tyto věci dějí jeho lidu. Věděl, že nemůže být kaplanem císařství, ale že byl poslán jako Boží prorok – pomazaný Bohem a lidem, aby konal dílo lásky, spravedlnosti a osvobození. 

Jeho postupoval od nenápadnosti až k radikalitě

Vidíme, jak to Ježíš během své služby nenásilně rozjíždí: Bartimaiovi vrací zrak [Mk 10,46-52] a ženě, která byla ukamenována za cizoložství, zabrání v tom, aby byla ukamenována, když jejím žalobcům řekne, že každý, kdo je bez hříchu, může první hodit kamenem (Jan 8,7). V posledním týdnu před Ježíšovým ukřižováním (během svátku Pesach, který oslavuje porážku židovského národa z otroctví) jde Ježíš do chrámu. Tam ho uvede do chodu tím, že převrátí stoly směnárníků a prohlásí, že Boží dům je místem modlitby, a ne zlodějským doupětem [Mk 11,15-17].  

Muž, který byl považován za nikoho, to odstartoval tím, že projevil radikální lásku a revoluční soucit a řekl pravdu moci. Ježíš obrátil svět naruby. Říše si myslela, že Ježíše umlčela tím, že ho zlynčovala, ale jediné, co udělala, bylo, že zasadila semínko. 

Zasel semínko z něhož vyrostl strom

Toto semínko přineslo velkou úrodu bojovníků za svobodu, jako byli Harriet Tubmanová, Frederick Douglass, Fannie Lou Hamerová, Ella Josephine Bakerová, Septima Clarková a Martin Luther King Jr….. Každý z nás je povolán k tomu, aby ji spustil. Nezáleží na tom, jaký je váš rodokmen: Bůh vás volá, abyste se postavili za pravdu a spravedlnost.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinapisy si dovolil vložit překladatel.

Prameny:

Erica N. Williams, “Jesus Came to Set It Off,” in We Cry Justice: Reading the Bible with the Poor People’s Campaign, ed. Liz Theoharis (Minneapolis, MN: Broadleaf Books, 2021), 49–50. 

Image: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 8, 13, and 7. Used with permission. Click here to enlarge image. 

Jesus used the mystery and variety of the natural world to teach us.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *