Date 2025-01-01 - 2025-01-02
Location TX United States
Category Národní společenství

Plánované setkání v roce 2022 je 15.1.2022 nejspíše v Brně v Petrinu – bude upřesněno zde nebo zde

Setkání ministrů – Setkání služebníků místních společenství a členů Národní rady a zástupců všech tří prvních řádů bratří.
Ústředním bodem setkání je společně chválit našeho Pána, hledat Krista ve znameních doby a vzájemně si naslouchat.  Jsme jedno národní a mezinárodní společenství  a jsme tedy všichni služebníci sestrám a bratřím – nejsme my a oni, ale jen my, a proto máme společné úkoly:

➢ Stále hledat cestu, jak jít ve stopách našeho otce svatého Františka, tj. především
chválit a oslavovat Hospodina,
➢ Starat se a pečovat o naše bratry a sestry – modlitbou, setkáním, návštěvou,
➢ Sloužit církvi,
➢ Vnášet radost do světa.
Toto vše je naše společná odpovědnost – naslouchejme si tedy navzájem.

Před každým setkáním je zasláno všem ministrům MBS následujících pět okruhů
s žádostí o promyšlení priorit.

Jako příklad programu jsou uvedena vyjádření účastníků z roku 2019:
1) Jak aktuálně a konkrétně chválit a oslavovat Hospodina
➢ Žít v neustálé vděčnosti
➢ Žít Řeholi a evangelium každý den – být vnímavý
➢ Každý jsme jiný (i každé MBS), ale všichni máme hledat, co Pán od nás chce
➢ Aktivně se angažovat ve společenském životě
➢ Neustále se vzdělávat, abychom uměli odpovědět lidem na jejich otázky
➢ Nebát se přijmout pomoc (všeho se vzdejte a všechno přijímejte –sv. František Saleský)
➢ Krista kážeme už tím, že jsme a že chceme sloužit.
2) Co je aktuální v MBS/NBS/celém SFŘ
➢ Sdílet se při setkáních, osobně se poznávat a otevřít
➢ Být spolu i při obyčejných událostech života
➢ Připomínat si důvody vstupu do SFŘ
➢ Žít bratrství – především se starat o nemocné, nemohoucí seniory – hlavně jim naslouchat
➢ Modlit se za mír ve světě a pronásledované křesťany – podporovat
modlitební skupiny ve farnostech
➢ Aktivní přístup k formaci, respektovat dokumenty SFŘ
➢ Otevřenost ke všem, zvát partnery na naše sekání a akce.
3) Jaké máme současné propojení s františkánskou rodinou
➢ K propojení ve františkánské rodině slouží poutě – zejména do Assisi
(zvážit jejich častější konání)
➢ Podporovat naše duchovní asistenty i v jejich dalších aktivitách
(ve farnosti, s mládeží atd.)
➢ Podporovat MBS, kde jsou mladší členové a jejich rodiny (při našich
oblastních akcích nezapomínat na program pro děti)
➢ Podporovat akce pro mládež, které organizují první a druhé řády (výlety,
poutě, setkání)
➢ Promýšlet a iniciovat aktivní pomoc a péči mládeže o seniory (návštěvy,
nákupy, doprovody, četba, telefonování atd.)
➢ Co mladí potřebují: naše modlitby, mít je rádi – laskavost, vnímavost a
povzbuzení
➢ Sledovat a modlit se za akce pro mládež u nás i ve světě (Youfra).
4) Jaké máme zkušenosti (a návrhy) na papežovy výzvy a dokumenty
➢ Papež nás zve k zapojení v mnoha oblastech zejména ekologie – péče
o stvoření, zapojení žen do veřejného života i dění v církvi, podpoře
mládežnických aktivit, Den chudých, Rok bible atd.
➢ Milosrdenství, odpuštění, jsme kajícníci – co nám to říká. Přijímáme
s pokorou Jeho dary – dovedeme o tom hovořit?
5) Jaká je naše skutečná přítomnost ve světě
Řada členů v našem MBS je velmi aktivní . Nebojme se hlásit k SFŘ (i tím, že
za příjmení si napíšeme OFS). Zkusme si pravdivě odpovědět:
➢ Čím jsme jako františkáni přítažliví pro lidi ve světě?
➢ Modlíme se za představitele státu?
➢ Povzbuzujeme a podporujeme křesťany, kteří slouží (nebo by mohli
sloužit) v politice, zejména komunální?
➢ Chodíme k volbám a vedeme k tomu i sestry a bratry ve svém okolí?
➢ Dovedeme tlumit a usměrňovat projevy nenávisti (zejména na sociálních
sítích)?

Předběžný návrh programu
7:30 ranní chvály v kapli
8:00 snídaně
9:00 Mše svatá a po mši
10:00 – 10:45 Úvodní slovo
A následuje program: Naslouchejme si navzájem:
10:45 – 11:15 přestávka
11:15 – 12:00 pokrač.: Naslouchejme si navzájem:
12:00 modlitba Anděl Páně
12:30 oběd (v restauraci)
14:00 – 14:45 Různé