Buď vzkříšen

Patnáctý týden: Vzkříšený Kristus

Matthew Fox je jedním z hlavních současných teologů, kteří formulují obnovenou vizi univerzálního či kosmického Krista. Zde se zaměřuje na kosmické důsledky Vzkříšení:

Měj život v hojnosti

Kdo nehledá Vzkříšení? Kdo neusiluje o plný a plnější život? Neslíbil snad Ježíš: “Já jsem přišel, abyste měli život, život v hojnosti” (Jan 10,10)? Jak jsem Vzkříšení… [a] životem pro druhé?

Probuď se

Abych mohl být Vzkříšením pro druhé, musím vzkřísit sebe. To znamená, že nemohu věčně přebývat v [zoufalství] a smrti a hněvu a útlaku a podřízenosti a odporu a bolesti. Musím se probudit, vstát, povstat, obléci si život, i když jsou dny temné a má duše je skleslá a všude mě obklopují stíny….. Musím naslouchat hlasu, který říká:

Nasaj Dobrou zprávu do sebe

“Buď vzkříšen.”… “Znovu se narodit. A znovu. A znovu. Vstaň a uvědomuj si sebe. Povstaňte a hluboce nasajte dobrou zprávu – že smrt nevítězí, že poslední slovo má život, ne smrt….”.

Vzkříšení je milost i odpovědnost

Fox trvá na tom, že vzkříšení s sebou nese milost i odpovědnost: 

Vzkříšení je závazek k naději a znovuzrození. Je to závazek k tvořivosti, k Duchu, který “činí všechno nové” (Zj 21,5). Vzkříšení je dílem Ducha. Je to život Ducha. 

Nikdo tě nemůže odloučit od Boží lásky

A co Život? Jaký jsem Život? Jak živý a živoucí jsem ? Jak moc jsem zamilovaný do života? Může mě někdo nebo nějaká událost oddělit od mé lásky k životu? Mystik Pavel se ptá (a pak odpovídá): “Kdo nás odloučí od Boží lásky? Ani smrt, ani život, ani výška, ani hloubka, ani přítomnost, ani budoucnost” (Římanům 8,35.38). Je moje zvědavost živá? Moje vděčnost? Moje mysl? Moje představivost? Můj smích a smysl pro humor? Moje kreativita? Moje schopnost štědrosti a soucitu? Mé schopnosti neustále vytvářet a obnovovat život? 

Jsem součástí božství

Mnoho mystiků … říká: “Bůh je život.” Když tedy řeknu: “Jsem plně živý a plně zamilovaný do života”, znamená to, že v sobě plně pociťuji Boží přítomnost – jsem zamilovaný do Boha, který je Život; do živého Boha. A říci “Já jsem Život” znamená říci “Já jsem Bůh”, nebo alespoň část Boha, syn či dcera Boží, výraz, potomek, projev, vtělení Boha. Další Kristus. 

Jsem součástí čisté radosti

Jak se nám daří? Rosteme v podobnosti Bohu? V Božím jednání? Ve skutcích spravedlnosti, soucitu, uzdravování a oslavování? Slavit život znamená oslavovat Boha, děkovat Bohu za život, uctívat ho. Jak se nám daří vyjadřovat “čistou radost” z Boha (Akvinský) [1] i Boží spravedlnost? 

Jsme součástí vzkříšení a života

Ano, já jsem, ano, my jsme, Vzkříšení a Život. Přinášíme do světa živost a znovuzrození a hojnost naděje, jakkoli [znepokojivé] zprávy se stávají. To znamená věřit ve Velikonoční neděli a ve Vzkříšení. Stáváme se Vzkříšením a Životem. Kristus znovu povstává. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Thomas Aquinas, 1 Sentences, 2.1.4. 

Matthew Fox and Marc Andrus, Stations of the Cosmic Christ (Unity Village, MO: Unity Books, 2016), 138–139. 

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Photo of a beloved artpiece belonging to Richard Rohr (Artist Unknown.) McEl Chevrier, Untitled. CAC Staff, Untitled. Used with permission. Click here to enlarge image.

On retreat, the CAC staff used watercolors to connect to our collective grief. This is one of the watercolor paintings that came from that exercise.