Milosrdenství, spravedlnost a pokorné chování

Sedmý týden: Hebrejští proroci

 

BYLO TI ŘEČENO, SMRTELNÍKU, CO JE DOBRÉ A CO OD TEBE YHWH VYŽADUJE: KONAT SPRAVEDLNOST, MILOVAT MILOSRDENSTVÍ A POKORNĚ CHODIT SE SVÝM BOHEM.” -MICHAÁŠ 6:8″

Vědkyně a vedoucí rekolekcí Megan McKenna prohlubuje naše porozumění Boží touze po nás prostřednictvím proroka Micheáše. Podle McKenny tento jednoduchý a náročný Micheášův verš odhaluje podstatu toho, o čem jsou proroci:

Mišpat – definuje Boží řád

Podle Boha je to život. To je v kostce výzva proroků, jádro, které je základem jejich existence. Významná jsou použitá slova: “Konejte spravedlnost” – hebrejské slovo mišpat znamená víc než jen konkrétní skutky spravedlnosti. Definuje Boží řád ve světě; je smluvním vodítkem pro život ve společenství; je pamětí Božích slov a činů v minulosti i současnosti a odpovědí lidu ve vzájemné vděčnosti. Jedním slovem říká: Buďte Tórou, konejte Boží spravedlnost, napodobujte Boha ve svém životě…..

“Konat spravedlnost” znamená být věrný jako Bůh je věrný

“Konat spravedlnost” znamená být věrný jako Bůh je věrný, svatý jako Bůh je svatý, propouštět na svobodu ty, kdo jsou v otroctví, soucitně naslouchat volání těch, kdo jsou v otroctví, činit pro bližního to, co Bůh milostivě učinil pro tebe. To je učení Tóry, zdroj hojného života. Tato dvě slova – konejte spravedlnost – ukazují na Boží cestu a jednoduše říkají: jděte po ní! Ať už je pojem spravedlnosti jakýkoli, jen konáním spravedlnosti, pevným postavením se na stranu těch, kteří spravedlnost potřebují, a odporem proti nespravedlnosti se může stát skutečností.

Hesed- soucit, kterým Bůh miluje svůj lid

Druhý požadavek zní: “Milujte milosrdenství” (nebo “Milujte něžně”). Hebrejské slovo hesed, soucit, znamená přicházet na pomoc chudým, vyvrženým, cizincům, otrokům, bezmocným, naslouchat volání těch, kdo jsou v bídě, dávat lásku, která je věrná, udržující, trvalá. Je to způsob, jakým Bůh miluje [Boží] lid, a Boží lid má tuto lásku opětovat tím, že se bude milovat navzájem. Tento naléhavý příkaz střílí přímo do srdce každého jednotlivce i společenství. [1]

Howard Thurman (1899-1981) se ptá, co znamená pokorně chodit s Bohem, což je třetí z Božích požadavků vůči Micheášovi:

Pokorně chodit s Bohem – znamená dojít k plnohodnotnému Já

Howard Thurman
Howard Thurman

Jak pokorně chodit s Bohem? Jak to děláš? Jak pokorně kráčíš s kýmkoli?… [Tím, že] se co nejpřesněji a nejúplněji vyrovnávám s tím, kdo jsem, co jsem: jasnozřivé zhodnocení sebe sama. A ve světle důstojnosti vlastního smyslu bytí kráčím s Bohem krok za krokem, tak jako [Bůh] kráčí se mnou. To jsem já, se svými slabostmi i silou, se svými schopnostmi i závazky, to jsem já, člověk sám! A to je to, co Bůh pozdravuje. Takže čím více kráčím s Bohem a Bůh kráčí se mnou, tím více docházím k plnohodnotnému významu toho, kdo jsem a co jsem. To znamená pokorně kráčet s Bohem. [2]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Megan McKenna, Prophets: Words of Fire (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2001), 129–130.

[2] Howard Thurman, “The Message of Micah,” August 17, 1952, in Moral Struggle and the Prophets, ed. Peter Eisenstadt and Walter Earl Fluker (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2020), 196–197. Note: minor edits made for inclusive language.

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Bisti Badlands. Benjamin Yazza, Untitled 6. Jenna Keiper, Taos Snow. Used with permission. Click here to enlarge image.

Like this bird, the Hebrew prophets sing truth from new vantage points.