Boží láska obnovuje

Třicátý čtvrtý týden: Boží obnovení spravedlnosti

Otec Richard Rohr je přesvědčen, že Boží spravedlnost v Bibli je v zásadě láskyplná a obnovující, nikoli trestající.

Bůh se nemění, ale naše poznání Boha ano

Při čtení Bible se Bůh nemění tolik, jako se vyvíjí naše poznání Boha. Jistě uznávám, že existuje mnoho biblických pasáží, které představují Boha jako trestajícího a odplatného, ale musíme zůstat u textu – a pozorovat, jak postupně necháváme Boha růst. Soustředění se na božskou odplatu vede k ego uspokojujícímu, a nakonec nefunkčnímu obrazu Boha, který nás situuje do velmi nebezpečného a nebezpečného vesmíru. Ježíš i Pavel si všímali lidského sklonu k odplatě a důrazně hovořili o omezenosti zákona.

Boží spravedlnost nakonec vždy vede k větší Boží lásce

Biblické pojetí spravedlnosti, které začíná v Hebrejských písmech u židovských proroků – zejména u Mojžíše, Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela a Ozeáše – je zcela odlišné. Pokud čteme pozorně a poctivě, zjistíme, že Boží spravedlnost je restorativní. V každém případě poté, co prorok potrestá Izraelity za jejich prohřešky proti JHWH, pokračuje prorok v podstatě slovy: “A tady je to, co pro vás JHWH udělá: Bůh vás nyní bude milovat více než kdy jindy! Bůh vás bude milovat do celistvosti. Bůh na tebe vylije bezdůvodnou, neuvěřitelnou, nevypočitatelnou, nevyvratitelnou lásku, které nakonec nebudeš schopen odolat.”

Stará se jako milující rodič – hledá naší opravdovou identitu

Bůh nás “trestá” tím, že nás miluje víc! Jak jinak by mohla být božská láska svrchovaná a vítězná? Podívejte se na toto téma sami: Přečtěte si pasáže jako Izajáš 29,13-24 ( Libanón se změní v sad a sad bude mít cenu lesa. I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy)., Ozeáš 6,1-6 (  Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst; z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo.Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.)  , Ezechiel 16 (zejména verše 59-63 a budeš si to připomínat a stydět se a už neotevřeš ústa pro svou hanbu, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina.”) a mnoho žalmů. Boží spravedlnost je plně úspěšná, když Bůh může legitimizovat a potvrdit lidské bytosti v jejich původní a úplné identitě! Bůh vítězí tím, že se stará o to, abychom vítězili – stejně jako každý milující lidský rodič. 

Láska je to jediné, co proměňuje lidské srdce

Láska je to jediné, co proměňuje lidské srdce. V evangeliích vidíme, jak Ježíš tuto božskou moudrost plně odhaluje. Láska na sebe bere podobu a symboliku uzdravení a radikálního odpuštění – což je téměř vše, co Ježíš dělá. Ježíš, který představuje Boha, obvykle proměňuje lidi ve chvílích, kdy se nejvíce nenávidí, kdy se nejvíce stydí, cítí vinu nebo se chtějí potrestat. Podívejte se na Ježíšovu interakci s celníkem Zacheem (L 19,1-10). Ježíš Zachea neponižuje ani netrestá, ale jde k němu domů, sdílí s ním jídlo a chová se k němu jako k příteli. Zacheovo srdce se otevírá a proměňuje. Teprve poté se Zacheus zavazuje, že nahradí škodu, kterou způsobil. 

Motivací nemůže být strach

Jak říká Izajáš o Bohu: “Mé myšlenky nejsou vaše myšlenky a vaše cesty nejsou mé cesty” (Iz 55,8). Obávám se však, že jsme Boha do značné míry stáhli do “našich myšlenek”. Myslíme si, že strach, hněv, božské zastrašování, hrozby a tresty přivedou lidi k lásce. Nemůžeme vést lidi k nejvyšší úrovni motivace tím, že je budeme učit té nejnižší. Bůh vždy a navždy modeluje tu nejvyšší a naším úkolem je pouze “napodobovat Boha” (Ef 5,1).

Prameny:

Adapted fromRichard Rohr, Essential Teachings on Love, selected by Joelle Chase and Judy Traeger (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2018), 78–79. 

Image credit: A path from one week to the next—Taylor Wilson, Isha (detail), watercolor and cyanotype. Taylor Wilson, Ruah (detail), print. Izzy Spitz, Chemistry of Self 3 (detail), digital oil pastels. Used with permission. Click here to enlarge image

The Spirit provides the grace that allows us to include and transform together.