Setkání s Bohem skrze Bibli

Pochopení Božích slov se děje skrze vztah

Pátý týden: Setkání s Bohem skrze Bibli

Učitel (CAC) Brian McLaren uvádí biblickou knihu Job jako příklad toho, že Boží zjevení skrze Bibli pramení z dialogu a vztahu mezi Bohem a námi. Jde o rozhovor s Bohem inspirováný Biblí.

Zjevení skrze Bibli

Ke zjevení (k odhalení) nedochází skrze slova či prohlášení jednotlivců, ale v rozhovoru mezi jednotlivci a Bohem. . . .

Zjevení se odhaluje ve vztazích, ve vzájemném působení a ladění výroků. . .

Číst Bibli a získat pro sebe její pochopení je tvrdý boj

Tvrzení, že Slovo Boží (zpráva, význam nebo zjevení) je v biblickém textu, nestačí. To že můžete z textu libovolně vytrhovat verše nebo výroky a nazývat je „Božím slovem“ nic neznamená. Nejprve potřebujeme do textu vstoupit společně a cítit proud jeho argumentů, prožívat místa jeho napětí. Potřebujeme nejprve bojovat s rozvíjejícím se dějem ve všech jeho záhybech a zákrutách. Teprve pak se pro nás může stát zjevením Božím. Pak můžeme dosáhnout vrcholu, který zažil Job a jeho společníci na konci knihy Job, když se jim po mnoha hádkách a dlouhém a dlouhém Božím mlčení dostalo Boží odpovědi.

Je nutný dlouhý a trpělivý dialog

Když vstupujeme do dialogu s Božím slovem a nasloucháme mu, je možné že časem nasloucháme Božímu šepotu, Božímu sebe zjevování. Přiblíží se k nám, přepadne nás, proměňuje nás – ale spíše nás „pravdy“ zbavuje , než aby nás „pravdou“ vyzbrojil k poučování jiných lidí. Myslím, že Boží slovo nám nechce dávat snadné odpovědi a rychlé zkratky , ale spíše nás znovu a znovu přivádí k údivu, k pokoře, kárá nás a umenšuje nás tváří v tvář neznámému…

Bibli nečti jako ústavu, mapu, či plán a nebo návod

Je omyl myslet si že Bible je ústavní zákon. Rozhodně jí není. Nedostačuje ani jako cestovní mapa pro náš úspěšný život, ani jako soubor plánů pro vybudování skvělého života (instituce nebo národa), a není ani „návodem k obsluze“ . . . Bible je mnohem víc! Je přenosnou knihou pro rozhovor o živém Bohu a pro náš rozhovor s ním. Je vstupenkou do prostoru pro rozhovor. Bibli jde o to, abychom se s Ním skutečně setkali. Abychom prožili chvíle s živým Bohem – proto je Bible mnohem víc…

Při četní Bible vejdi do dialogu s Bohem a jinými lidmi

Doufám, že se nám výše popsaný přístup pomůže dostat se do hlubiny – do rozhovoru, do příběhu, do proudu a toku, do pochopení nesnází, do rozhovoru v Duchu. A také do společenství lidí, kteří stále zažívají živého Boha uprostřed svých zkušeností, které prožívají v lásce k Bohu, kteří mají zkušeností jak Boha zradili, kteří prožili ztrátu kontaktu s Bohem a znovu jej nalezli. Když se tímto způsobem ponoříme do textu Bible , pak (jak doufám) nám tento přístup pomůže vstoupit do Boha a setrvat v jeho přítomnosti, v lásce a úctě k živému Bohu. Možná pak po všechny další dny našeho života vytrváme ve svém poslání od Boha a budeme jeho pokorní služebníci. Srdce nás povede ke službě každý další den a každý okamžik. A možná už od této chvíle. [Richard a všichni přátelé se zato modlíme]