Setkání s Bohem skrze Bibli

Můžeme být “přáteli” s Bohem?

Pátý týden: Setkání s Bohem skrze Bibli

Spisovatelka a učitelka Diana Butler Bass popisuje přátelství s Ježíšem jako něco, co je – na rozdíl od některých populárních názorů – známkou zralé víry. Přátelství s Bohem je jádrem biblického příběhu:

Přátelé Boha v hebrejských Písmech

Bible vypráví odlišný příběh o přátelství s Bohem. Především v hebrejských písmech. Přátelství je tam popisováno různě, ale nikdy ne jako nezralost; vždy jako dar moudrosti: „Po všechna pokolení vchází do svatých duší a činí z nich Boží přátele a proroky“ (Moudrost Šalomounova 7:27 Překlad 21. století).Dva z největších izraelských hrdinů, Abraham, otec víry, a Mojžíš, osvobozující prorok, jsou konkrétně nazýváni Božími přáteli. Dva z největších hrdinů Izraele, Abraham, otec víry, a Mojžíš, osvobozující prorok, jsou specificky nazýváni přáteli Božími. V Izaiáši 41:8 Bůh mluví o Abrahamovi jako o “mém příteli”, což je tradice, která se přenesla do Nového zákona (Jakub 2:23). Exodus o Mojžíšovi říká: “Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když člověk mluví s přítelem” (33:11), což je velmi intimní, protože protože taková blízkost k božskému obvykle znamenala smrt (33:20 ). . . .

Přátelství se stalo základem pro smlouvu s Izraelem

Jde o to, že právě přátelství s Bohem vedlo ke vzniku smlouvy podle níž bude Izrael osvobozen z otroctví a bude přijat do nové rodiny, která bude založena na přátelství a to skrze zákon daný Mojžíšem. Přátelství s Bohem tu nehraje vedlejší biblickou roli, ale je spíše ústředním bodem všech zaslíbení. Přátelství položilo základ pro věrnost povolaného božího lidu, kde jsou všichni přátelé, společníci,důvěrní přátelé, sourozenci a Bohem milovaní.

Mnozí židé pak rozšířili přátelství na Ježíše

První křesťané, z nichž většina byli Židé, tohle všechno věděli a rozšířili myšlenku božského přátelství na Ježíše. Nový zákon živě líčí Ježíšovi přátele, ženy a muže, kteří byli proměněni ve vztahu k němu. . . .

. . . .

Butler Bass chápe Ježíšovu modlitbu “Otče náš” jako výsledek našeho vzájemného přátelství s Bohem:

Modlitba “Otče nás” začíná slovem Abba

Ježíš skutečně nařídil svým přátelům, aby se modlili k „Abba“ (jak můžeme předpokládat, že se sám se tak modlil), což je termín, který se v angličtině nejčastěji překládá jako “Otec”, ale který obsahuje odstíny významu označující intimitu a důvěrnost, včetně bratrských vztahů jako “bratr” nebo “společník”, a souvisí s hebrejským slovem pro “přítele” (achab), který se používá k popisu Abrahama.

Modlitba “Otče nás” začíná oslovením přítele

Ježíš tak představuje své přátele (učedníky) svému příteli (Bohu) v každodenní modlitbě známé jako „Otče náš“. Ducha těchto slov možná lépe vystihuje “Otče náš příteli” nebo jen “náš příteli”. Tato myšlenka “našeho přítele v nebi” byla tehdy revoluční, protože Ježíš, se choval jako prostředník pro společenství s Bohem. Ježíš odstranil posvátnou propast mezi Bohem a námi.

Přátelství je láska

Přátelství je podmíněno láskou – skutečnou láskou: soucitem, empatií, oslovením, překračováním toho, co si představujeme, že je možné. To je příkaz: milovat. A pokud se projeví láskou , výsledkem bude přátelství, dokonce i přátelství s Bohem. Přátelství je vzájemné. Natažené ruce a přijímající ruce… Přátelství je věčný kruh, neustálé sbližování se. Přátelství nás posiluje a dává nám radost.,

Diana Butler Bass, Freeing Jesus: Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Savior, Lord, Way, and Presence (New York: HarperOne, 2021), 3–4, 14.

Image Credit: Barbara Holmes, Untitled 17 & 20 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, Civil rights march on Washington, D.C., 1963 (detail), Photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: The Bible reveals the ongoing work of liberation by God and God’s people. It is a bridge to our understanding of God moving through the ordinariness of time and space. Just like this river: symbolizing the continuing story of the struggle for justice as it flows around and through this freedom fighter of the 1960s.