Zdědění prorockého povolání

Týden čtyřicátý druhý: Napravení trhliny

Co od vás Pán vyžaduje? Jen to, abys konal spravedlnost, miloval dobro a pokorně chodil se svým Bohem. -Micheáš 6,8

Rev. Dr. Liz Theoharisová vzpomíná na hlubokou oddanost své matky spravedlnosti:

Moje maminka aktivistka

Jako zarytá aktivistka za mír a spravedlnost se [moje matka] celý život věnovala organizování boje za lidská práva všech lidí, za ukončení válek a globálních konfliktů, za mezináboženské porozumění a za odstranění chudoby a rasismu…..

Maminčiným oblíbeným biblickým veršem … byl vždycky verš Micheáš 6,8. Věděla, že konat spravedlnost, milovat laskavost a pokorně chodit s Bohem jsou pravé pokyny pro věrný a působivý život. Její víra a aktivismus byly jedno.

Prorok Micheáš

Micheáš 6,6-8 je typickým příběhem proroků. Bibličtí proroci říkají lidem, co je nezbytné pro uctívání a uctívání Boha. Ve skutečnosti všichni vyprávějí totéž: Bůh touží po milosrdenství, spravedlnosti a míru, zejména pro chudé, vdovy, trpící a oběti válek. Proroci nás i vládnoucí autority napomínají, abychom pracovali pro mír a věnovali se ukončení chudoby.

Píše, že je potřebné překonávat předsudky a usilovat o rovnost

Kniha Micheášova poučuje, že jediným způsobem, jak uctívat a uctívat Boha, je přijímat přistěhovalé bližní, bezdomovce a pošramocené a potlučené. Micheáš říká, že musíme překonávat předsudky a nerovnost a zasazovat se o to, aby všechny Boží děti měly to, co potřebují k tomu, aby se jim dařilo, a ne jen a jen přežívat…..

Bůh chce aby se v rozumné míře dařilo všem

Bůh nežádá luxusní dary ani obětování životů a živobytí. Bůh naopak chce, aby se všem lidem dařilo – aby nikdo neměl příliš mnoho, zatímco ostatní příliš málo. Bůh žádá spravedlnost, nikoli milodary nebo oběti. Bůh touží po nápravě křivd, po napravení porušení…..

Spravedlnost je možná

Spravedlnost je možná. Učím se to od proroka Micheáše [a] od své divoké, prorocké maminky. Náš Bůh nás vyslyší. Koneckonců Bůh to už dělá. [1]

Prorockou výzvu z Bible si od svých rodičů osvojil také reverend Dr. William Barber:

Náš postoje musí mít kořeny v Božím slově

Bible nebyla jen církevní knihou nebo příručkou pro osobní zbožnost. Byla to kniha hnutí. Když jsme se postavili proti sociální nespravedlnosti, musel být náš postoj zakořeněn v Božím slově…..

A v Duchu svatém

Žili jsme v jednom z nejchudších regionů Severní Karolíny. Moji rodiče se postavili rasismu a ekonomické nespravedlnosti nejen proto, že to byly nespravedlivé společenské skutečnosti, ale také proto, že Duch svatý vyžaduje spor s nespravedlností světa. Tento mandát našli na stránkách Bible.

Žít křesťanství autenticky

Učili mě Micheáše 6: Co jiného požaduje Hospodin, než konat spravedlnost? Izajáš 58: Jsme povoláni, abychom napravovali trhliny, abychom rozvazovali pouta bezbožnosti. Lukáš 4: Duch Páně je nade mnou, abych hlásal dobrou zprávu chudým. Matouš 25: Cokoli učiníte nejmenšímu z těchto, mně jste učinili. Nebyly to jen texty k zapamatování. Byly to kotvy, kolem nichž se musí soustředit autentický křesťanský život. [2]

Prameny:

[1] Liz Theoharis, “What Doth the Lord Require?” in We Cry Justice: Reading the Bible with the Poor People’s Campaign, ed. Liz Theoharis (Minneapolis, MN: Broadleaf Books, 2021), 169, 170, 171.

[2] William J. Barber II, foreword to We Cry Justice, x.

Image credit: A path from one week to the next—Alma Thomas, Snoopy—Early Sun Display on Earth (detail), 1970, acrylic on canvas, Smithsonian. Alma Thomas, Snow Reflection on Pond (detail), 1973, acrylic on canvas, Smithsonian. Loïs Mailou Jones, Jeune Fille Français(detail), 1951, oil on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image

We accept the breach as an invitation to repair: piece by piece, thread by thread, we heal together.