Vděčná změna srdce

Čtyřicátý pátý týden: Vděčnost a milost

Autorka Diana Butler Bassová připomíná evangelijní příběh z 19. kapitoly Lukášova evangelia o Zacheovi, celníkovi, který vylezl na platan, aby viděl procházejícího Ježíše.

Zachee pojď dolů

Když Ježíš procházel kolem stromu, vzhlédl a uviděl Zachea. Ježíš, který uměl číst v lidských srdcích, neviděl veselého chlapíka zamotaného do větví platanu. Viděl Zachea, kolaboranta a agenta římských vládců. A co mu řekl? “Zachee, pospěš si a pojď dolů! … Dnes totiž musím zůstat v tvém domě” [Lk 19,5]. Ježíš ho zavolal dolů, přikázal mu, aby s ním stál jako rovný s rovným na zemi, a pak se nechal pozvat na večeři.

Bass popisuje, jak Ježíšovo jednání narušilo starověká společenská očekávání ohledně toho, kdo může nabídnout “dar”:

Ježíšovo pozvání nebylo dle zvyků

Podle Lukáše Zacheus “spěchal dolů a s radostí ho přivítal” (L 19,6). Zástupy, které toto setkání sledovaly, však byly šokovány a rozzlobeny. Ježíš byl člověk nižšího postavení a dobrý Žid. Lidé s nižším postavením nikdy nezvali své nadřízené na jídlo….. Za normálních okolností měl Zacheus pozvat Ježíše k sobě domů. Jakmile by Ježíš přijal Zacheovu pohostinnost, pak by mu Ježíš dlužil vděčnost, povinnost oplatit mu prokázanou laskavost. To by však podkopalo Ježíšovu duchovní autoritu u zástupů, které ho následovaly. Ti by chtěli, aby Ježíš takovou předehru odmítl.

Příjemcem daru byl Zacheus – stal se dlužníkem a hned oplatil

Ježíš však celou tuto záležitost s vděčností podkopal tím, že se sám pozval do Zacheova domu. Ježíš nabídl dar své přítomnosti tomu, kdo si ho nezasloužil. Tím se Zacheus nestal dobrodincem, ale příjemcem daru. Technicky vzato teď Zacheus Ježíšovi něco dlužil. Z pocitu vděčnosti Zacheus slíbil, že polovinu svého majetku rozdá chudým a všem, které ošidil, vrátí čtyřikrát tolik, než kolik oškubal. Nakonec by bylo nemožné vrátit tolik peněz. Zacheus slíbil, že zkrachuje. V podstatě rezignoval na své postavení. Není možné, aby Zacheus zůstal výběrčím daní. Vystoupil ze stromu – vymanil se z římské hierarchické struktury dluhů a povinností. V reakci na to Ježíš prohlásil: “Dnes přišlo do tohoto domu spasení” – uzdravení a uzdravení!” Zachaeus se vrátil do svého domu. (Lukáš 19,9)…. 

Zacheus opustil svůj starý způsob života

Ježíš otevřel Zacheovi dveře, aby “sestoupil” ze svého starého života a přestal se podílet na zkorumpovaném systému vděčnosti, který utlačoval jeho vlastní lid. Ježíš v jediném okamžiku obrátil jeho svět vzhůru nohama: Kdo byl hostem a kdo hostitelem?… Ježíš si představoval místo, kde utlačovaní a utlačovatelé opouštějí svá “stanoviště” a setkávají se jako přátelé, kde se praktikuje odpuštění a vděčnost se nevyjadřuje splácením dluhů, ale předáváním štědrých darů druhým…..

Všichni obdrží dar a jsou vděčni

[Ježíš] založil stůl pohostinnosti, kde jsou všichni hosty a nikdo nikomu nic nedluží. Kolem tohoto stolu se předávají dary bez ohledu na splácení nebo dluhy. Všichni se posadí. Všichni jedí. A protože si uvědomují, že všechno je dar, jsou všichni vděční.

Prameny:

Diana Butler Bass, Grateful: The Transformative Power of Giving Thanks (San Francisco, CA: HarperOne, 2018), 158–160

Image credit: A path from one week to the next—Loïs Mailou Jones, Textile Design for Cretonne (detail), 1928, watercolor on paper, Smithsonian. Loïs Mailou Jones, Eglise Saint Joseph (detail), 1954, oil on canvas, Smithsonian. Alma Thomas, Red Abstraction (detail), 1959, oil on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image.

This street scene reminds us of the ordinary, loud, multi-colored, sun and shade gift of life.