Prorocké volání k životu

Třicátý třetí týden: Třicátý den: Prorocká cesta: Láska a osvobození

Richard Rohr popisuje, jak Bůh formoval srdce proroků a jak se díky jejich službě mění naše srdce: 

Vědomí proroků bylo naplněno vědomím Boží přítomnosti

V centru prorocké služby je vědomí transcendentního Boha, který je nade vším a zároveň ve všem. Boží přítomnost překračuje všechny hranice prostoru a času a nikdy neexistuje místo nebo událost, kde by Bůh chyběl. Vědomí proroků bylo naplněno tímto vědomím Boží přítomnosti, přítomnosti, která byla nevyhnutelná, jakmile se na ni naladili. 

Bůh je neustále volal k lásce k životu

To, co Bůh dělal v jejich srdci, je vedlo k lásce k životu. Bůh je miloval, volal je a přitahoval je k vlastnímu Božímu srdci. Bůh vedl Izrael k lásce životu, když byli ještě zotročeni. Bůh je pozval k životu, když jim dal Tóru, kterou měli následovat. Bůh je přitahoval k životu, když na život rezignovali ve vyhnanství. Ve vlastní zkušenosti proroků s pozváním k Božímu životu mohli vidět, že se v dějinách jejich lidu stále opakuje stejný vzorec.

Volal je k lásce k Bohu celým svým srdcem a celou svou duší

Boží volání k životu bylo zároveň voláním k lásce. Proroci, vtaženi do Boží lásky, milovali JHWH celým svým srdcem a celou svou duší. Milovali svůj lid a s jasným vhledem viděli, že žít v lásce, která je Bohem, znamená pohostinnost k cizincům, dobročinnost k chudým, spravedlnost k utlačovaným. [1] 

A tak postupovali vždy tři kroky vpřed a dva kroky vzad

Biblický text odráží naše vlastní lidské vědomí a cestu. Život sám – a Písmo, včetně proroků – je vždy tři kroky vpřed a dva kroky vzad. Chápe smysl a pak ho ztrácí nebo o něm pochybuje. Naším úkolem je vidět, kam směřují texty o třech krocích vpřed (vždy k milosrdenství, odpuštění, začlenění, nenásilí a důvěře), což nám dává schopnost jasně rozpoznat a pochopit texty o dvou krocích vzad (které jsou obvykle o pomstě, božské malichernosti, zákonu nad milostí, formě nad obsahem a technice nad vztahem). [2] 

Brojili proti nešvarům, ale celkově jim šlo o spravedlnost, milosrdenství, útěchu a lásku

Úžasné na poselství proroků je, že je tak prosté. Když se poprvé začteme do prorockých knih Bible, vypadá to, jako bychom udělali dva kroky zpět: stránky a stránky proroctví o tom a tom a o tom. Proroci brojí proti uctívání modly a mluví o smrti a zkáze. Když však proroky čteme znovu a znovu, zaujme nás jejich směřování “o tři kroky vpřed”: spravedlnost, milosrdenství, útěcha a láska. Začínáme vidět ústřední vhled, který uspořádává jednotlivé části do jednoho celku. Tímto vhledem je zakoušená a prožívaná Boží láska. 

Tak získávali zkušenosti s Boží láskou

Zkušenost Boží lásky je zkušeností milosti, ohromující krásy a neuvěřitelného milosrdenství. Je to dar odpuštění, schválení a přijetí. Žít v této lásce znamená žít v milosti, být milostivý a milosrdný k druhým. Znamená to rozšiřovat na ně odpuštění, schválení a přijetí. Jak řekl Ježíš, znamená to dokonce milovat své nepřátele. Proroci stáli v srdci této zkušenosti. [3]

Prameny:

[1] Adapted from Richard Rohr and Joseph Martos, The Great Themes of Scripture: Old Testament (Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 1987), 77–78. 

[2] Adapted from Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2008, 2022), 6–7. 

[3] Rohr, Great Themes: Old Testament, 78–79. 

Image credit: A path from one week to the next—Taylor Wilson, Field of the Saints (detail), print. Taylor Wilson, Isha (detail), watercolor and cyanotype. Taylor Wilson, Ruah (detail), print. Used with permission. Click here to enlarge image

Artist Statement (Taylor Wilson): This collection is an exploration of iconic visuals.… Playing and replaying with what the ancients already knew and then taking the responsibility of sacred knowledge forward through modern expression with the Spirit.