Bonaventurovy tři velké pravdy

Čtyřicátý sedmý týden: Stvoření a propojení

Otec Richard nachází nadějnou vizi vesmíru v učení sv.Bonaventury, františkánského teologa 13. století.

Tři pravdy

Půvabnou symetrii teologie svatého Bonaventury lze shrnout do toho, co sám Bonaventura pojmenoval jako tři velké pravdy, které pro něj drží vše pohromadě:

Jsme zakotveni v Bohu

Emancipace: Vycházíme z Boha, neseme Boží obraz, a tak je naše vnitřní identita od počátku zakotvena v Božím životě (Genesis 1,26-27).

Vše kolem nás je součástí Božího tajemství

Exemplarismus: Všechno, celý řetězec bytí a vše ve stvoření je příkladem a ilustrací jediného Božího tajemství v prostoru a čase (Řím 1,20). Žádné výjimky. 

Vše se vrací k jednomu zdroji

Dovršení: Vše se vrací ke zdroji, z něhož vzešlo (Jan 14,3). Omega je totéž co Alfa a je to nejvyšší a konečné Boží vítězství.

O co nejde? O odměnu a trest

Jak pozitivní a bezpečný svět to popisuje! V Bonaventurově učení máme ucelený a podložený smysl, který postmoderní svět již nemá – a přesto po něm touží. Všimněte si, že se zjevně nejedná o pozdější rámec odměna/trest, který téměř zcela převládl v době, kdy lidé Boha nezažívali, ale pouze věřili propozicím. Většina lidí si dnes není jistá, odkud jsme přišli, kdo jsme a kam jdeme, a zdá se, že mnohé tyto otázky ani nezajímají.

O co jde? O pozitivní pohled na náš společný vesmír

Co kdybychom mohli obnovit pohled na svět a Boha, který by byl prodchnut Bonaventurovým učením? Poskytlo by základ, který chybí v naší často bezcílné a unášené době. Mohl by udržet naše životy pohromadě v dobách zoufalství a cynismu. Je možné, abychom znovu získali takový pozitivní pohled na svět? Naše pozdější omezené pojetí individuální spásy funguje mnohem lépe, pokud je vše drženo pohromadě uvnitř prvotní kosmické spásy; část pak kopíruje celek. Právě teď máme pocit, že jsme na všechno sami. Neexistuje žádný celek, jehož bychom mohli být součástí!

Kristus je všechno a ve všem

Bonaventura popsal velký řetěz bytí jak historicky, tak lineárně – ale také z hlediska kosmické propojenosti na této cestě. Navazoval na Pavla: “V [Kristově] těle žije plnost božství a v něm naleznete své vlastní naplnění,” nebo “Existuje pouze Kristus: On je všechno a on je ve všem” (Kol 2,9-10; 3,11).

Jsme stvořeni v jednotě

Podle Bonaventury jsme byli stvořeni v jednotě, postupujeme vpřed, nakolik jsme v jednotě, a vracíme se k plnému Božímu daru konečné jednoty. Je to milost před, během i po.

Pro Bonaventuru je stvoření jednoduše zrcadlem a obrazem Boha, a aby to vyjádřil, používá metafory jako otisk nohy, otisk prstu, podobizna, podoba (vestigia Dei). Tato sjednocující vize je podobná vizi jezuitského kněze a vědce Teilharda de Chardin.

Žijeme v univerzální sounáležitosti a beze strachu

Tito dva učitelé mi nejprve dodali důvěru věřit a učit, že “všechno patří”. Oba popisují a obhajují univerzální sounáležitost všeho stvoření a ukazují nám, že díky takovému kosmickému Božímu vítězství se obavy založené na strachu pozdějšího vylučujícího a trestajícího křesťanství zdají být tak malé a zbytečné.

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Eager to Love: The Alternative Way of Francis of Assisi (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2014), 166–168.

Image credit: A path from one week to the next—Alma Thomas, Red Abstraction (detail), 1959, oil on canvas. Loïs Mailou Jones, Shapes and Colors (detail), 1958, watercolor on paper. Madison Frambes, Untitled 4(detail), 2023, naturally dyed paper and ink, used with permission. Click here to enlarge image.  

The squares, circles, triangles, reds, blues, yellows, patterns and textures are all part of the same great whole.