Chlubení se láskou a spravedlností   

Sedmý týden: Hebrejští proroci

Badatelka Mary Ellen Chaseová (1887-1973) představuje proroka Jeremiáše v celé jeho lidské složitosti:

Jeremiáš – prorok s otevřeným srdcem

Jeremiáš je ze všech proroků nejméně zdrženlivý. S maximální otevřeností nás nechává nahlédnout do svého srdce…..

Jeremiáš odhaluje své chyby

Jeremiáš měl nespočet chyb a nedostatků. Provinil se podrážděností, netrpělivostí, malomyslností, beznadějí, pochybnostmi, stížnostmi, strachem, zuřivostí, a dokonce i sebelítostí…. Když zvolal, že lidské srdce „je nade všechno záludné a zoufale zlé“ [Jeremiáš 17,9], měl na mysli své vlastní tvrdohlavé srdce i srdce svých trýznitelů….

Jeremiáš pro své prorocké povolání obětoval všechno

Přesto byl při všech svých lidských slabostech trpělivý, trpělivý, plný naděje, odvážný, dokonce hrdinský. Vydržel víc než kterýkoli jiný prorok; byl vysmíván, ponižován, odmítán, opovrhován, pronásledován, dokonce mučen. Byl jistě jedním z nejosamělejších lidí, který pro své povolání obětoval manželství, děti i přátele; přesto, ačkoli se odvážil obvinit Boha ze lži a přirovnat [Boha] k podvodnému potoku, v němž není vody [15,18], říká, že bez Boha hoří jako oheň a že ačkoli přísahal, že už s [Bohem] nebude mít nic společného, nemůže žít, aniž by přednesl Boží poselství těm, kdo pohrdají Bohem i jím [20,8-9]. [1]

Třivěci kterými se chlubit nemáme

Odborník na Písmo Walter Brueggemann se zamýšlí nad Jeremiášem 9,22-23 nad tím, na čem Bohu záleží a čím stojí za to se „chlubit“:

Tři věci, řekl Jeremiáš, kterými se nemáme chlubit: …

Ať se moudří nechlubí svou moudrostí.

Ať se mocní nechlubí svou silou.

Ať se bohatí nechlubí svým bohatstvím.

Jsou to tři položky, ale ve skutečnosti jsou všechny jedna-jediná podle sbližování mít samostatnost a svět podle vlastních podmínek…..

Brueggemann nabízí prostřednictvím Jeremiáše Boží poselství těm, kdo se chlubí:

Ti, kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že mě chápou a znají,

že já jsem Hospodin; jednám s pevnou láskou, spravedlností a právem.

na zemi, neboť v tom mám zalíbení, praví Hospodin…..

Čím se máme chlubit

Chlubte se vytrvalou láskou, vytrvalostí a dodržováním slibů a zaslíbení, dlouhodobou věrností, díky níž mají i nemají, bohatí i chudí, černí i bílí zůstávají spolu ve společném osudu, protože neexistují žádné soukromé dohody, žádné uzavřené komunity, které by mohly být bezpečné, žádné soukromé školy, které by se mohly odhlásit, žádné chráněné oázy, protože všichni jsou vázáni ke všem, stejně jako je Bůh vázán k Izraeli.

Chlubte se spravedlností, praktickou ekonomickou životaschopností, v níž se velké peněžní příjmy nejbáječnějšího bohatství na světě využívají pro všechny sousedy, pokud jde o zdravotní péči, přiměřené bydlení, péči o děti, dobré školy – to vše je snadno proveditelné, když politické tělo pozná, že jsme v tom všichni společně…..

Chlubte se spravedlností, vizí společnosti v životaschopné, udržitelné rovnováze, harmonii sousedů, v níž nikdo nemusí druhé šikanovat a ohrožovat a nikdo se nemusí bát, protože společná radost a společná naděje mají kořeny ve společném šalomu. [2]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Mary Ellen Chase, The Prophets for the Common Reader (New York: W. W. Norton, 1963), 103, 104.

[2] Walter Brueggemann, “Bragging about the Right Stuff,” October 19, 2002, in The Collected Sermons of Walter Brueggemann (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2011),
229, 230.

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Bisti Badlands. Benjamin Yazza, Untitled 6. Jenna Keiper, Taos Snow. Used with permission. Click here to enlarge image.

Like this bird, the Hebrew prophets sing truth from new vantage points.