Je čas na františkánskou renesanci

Třicátý šestý týden: Františkánská cesta

Františkánská renesance by byla ekologická, nenásilná, ekonomická a inkluzivní. -Brian McLaren a Patrick Carolan 

Učitel CAC Brian McLaren se spojuje s katolickým aktivistou Patrickem Carolanem, aby společně vyzvali k obnově františkánské cesty v křesťanství:

Krize a obnova

Máme návrh, který řeší jak krize ve světě obecně, tak krize v křesťanské církvi: možnost františkánské renesance…..

Ekologie: vzájemná provázanost celého stvoření

Za prvé, v této době ekologické krize je františkánský odkaz silně ekologický….. Potřebujeme duchovní vizi, která spojuje lásku k Bohu a lásku k bližnímu s láskou k zemi…. 

Františkova ekologická vize se týkala … vzájemné provázanosti celého stvoření, takže každého tvora vnímáme jako sestru nebo bratra….

Násilí: Františkovo poselství o nenánsilí

Za druhé, v této době násilí, v době střelby ve školách a války v Evropě, v době, kdy se zdá, že mnozí politici věří, že čím více budeme mít zbraní, tím budeme bezpečnější, nebo čím více budeme mít bomb, tím budeme bezpečnější, potřebujeme poselství a příklad nenásilí svatého Františka jako nikdy předtím…..

Strach: zrcadlit přítomnost Krista

V průběhu staletí se mnohé formy křesťanství staly náboženstvím strachu. Ale křesťanství takové nebylo vždy. Začalo jako nenásilné mírové hnutí, společenství známé láskou, společenství shromážděné kolem stolu společenství a smíření, lidé vyzbrojení pánví a ručníkem služby, nikoliv bombou a pistolí násilí. Františkánská renesance by nás vyzvala, abychom se, řečeno jazykem svaté Kláry, nestali násilnými bojovníky, ale nenásilnými zrcadly Krista, která by ostatní viděli a následovali.  

Ekonomika: Chudí mají větší význam než peníze

Za třetí … františkánská vize je hluboce ekonomická. Dnes se stále větší procento bohatství soustřeďuje v rukou stále menšího počtu jednotlivců a rodin….. Svatý František vznikl v rané fázi moderního kapitalismu a viděl jeho potenciální nebezpečí. Byl příkladem alternativního hodnotového systému, v němž chudí, malomocní a vyděděnci mají větší význam než peníze, luxus a moc.

Spotřeba: Vidět krásu země a stvoření

Náš současný ekonomický model nepřikládá stvoření žádnou vnitřní hodnotu, kromě toho, že je zdrojem surovin, které spotřebováváme….. Františkánská renesance by nám pomohla „vykoupit“ – což znamená přehodnotit a nově ocenit – všechno, abychom znovu objevili neocenitelnou krásu země a jejích stvoření, včetně našich bližních a nás samotných.  

Vyloučení: Solidarita

Za čtvrté, žijeme v době vyloučení, rozdělení, třídního a náboženského rasismu a předsudků. Potřebujeme příklad svatého Františka a svaté Kláry, kteří byli jasným vzorem hluboké inkluzivity a solidarity….. V tomto duchu solidarity vidím, že můj a váš život jsou vzájemně propojeny. Odmítám se spokojit s vlastním štěstím, protože můj život je solidární s vaším životem jako mého bližního.

Vztahy: Všichni jsme si rovní a jsme milováni Bohem

Vztah mezi Františkem a Klárou modeloval toto: všichni jsme si rovni – muži i ženy, bohatí i chudí, zdraví i nemocní, dobře oblečení i oblečení v hadrech, papež i biskup i laik. František nás dokonce učí odmítat rozlišovat mezi křesťanem a muslimem, židem a ateistou, protože všichni jsme milováni Bohem.

Prameny:

Brian McLaren and Patrick Carolan, “It’s Time for a Franciscan Renaissance,” Red Letter Christians (blog), January 18, 2023. Used with permission of authors. 

Image credit: A path from one week to the next—Izzy Spitz, Chemistry of Self 3 (detail), digital oil pastels. Izzy Spitz, momentary peace (detail), digital oil pastels. Taylor Wilson, Transfiguration (detail), cyanotype. Used with permission. Click here to enlarge image

Amidst our life complexities, we stop, we breath, we look for the pockets of peace.