Františkánská cesta

Shrnutí třicátého šestého týdne 3. září – 8. září 2023

Neděle

Františkovým východiskem bylo lidské utrpení namísto lidské hříšnosti. Jeho Kristus byl kosmický a zároveň hluboce osobní, jeho katedrálou bylo samo stvoření a dával přednost spodní části společnosti před tou vrcholnou. Obecně František dával přednost chudobě ega před soukromou dokonalostí, protože Ježíš „se stal chudým kvůli nám“. -Richard Rohr

Pondělí 

Náboženství už není divácký sport, pozorování nějaké vzdálené, vzdálené pravdy, ale je to pozorování toho, co je pravdivé ve mně, a to, co je pravdivé ve mně, je pravdivé ve vesmíru. Všechno je to jedna realita. -Richard Rohr

Úterý 

Františkánský pohled vytváří ucelenou a pozitivní spiritualitu, která nás táhne k životu ve vnitřní hloubce, modlitbě, smíření, uzdravení a univerzálnímu sjednocení, namísto jakéhokoli pojetí oběti, které předpokládá rozhněvaného Boha, jehož je třeba vykoupit.   -Richard Rohr

Středa

Setkání s chudými, procházka na chvíli světem lidí na okraji společnosti a bytí s těmi, kteří nevlastní náš svět, je nezbytným aspektem učednické cesty. Setkání se dotýká i našich duší a smutek nad bolestí a nespravedlností zbídačování a marginalizace naplňuje štěrbiny naší bytosti.  -Marie Dennisová, Cynthia Moe-Lobeda, Joseph Nangle a Stuart Taylor 

Čtvrtek 

Láska, nikoli poznání, umožnila Františkovi vstoupit do velkého tajemství, které nazýváme „Bůh“. Když do tohoto tajemství vstoupil, objevil dva zásadní rysy Boha – překypující Boží dobrotu a Boží pokoru. -Ilia Delio

Pátek

Františkánská renesance by nám pomohla „vykoupit“ – což znamená přehodnotit a nově ocenit – všechno, abychom znovu objevili neocenitelnou krásu země a jejích tvorů, včetně našich bližních a nás samých. -Brian McLaren a Patrick Carolan

Třicátý šestý týden praxe

Františkánské Lectio

Otec Dan Riley představuje františkánský způsob praktikování Lectio Divina: 

Škola životem

„Škola“, ze které pocházím – františkánský způsob – našla většinu svých učeben a knih na tržištích a ve tvářích chudých; na svazích hor v horských samotách a v očích malomocných; ve velkých městech, malých městech a na univerzitách; v posvátných prostorách i na každodenních místech.

Znamená číst, soustředit se, dlouze naslouchat, dokud neobjevím krásu kolem

Ať už se jednalo o jednoho člověka, jedno místo nebo jeden okamžik, františkánská dispozice je taková, že Boží vláda je vždy na dosah; bohatství Boží slávy je přítomno zde a všude. Každé stvoření je pozůstatkem Božího stvořitelského působení a výrazem Božího láskyplného slova. To je požehnání františkánské lectio…. Lectio znamená číst, soustředit se nebo naslouchat dostatečně dlouho a hluboce, aby se objevila krása, hloubka a propojení; pokoj a svoboda inspirují k činnosti a službě. 

Svoboda má kořeny v kráse

Svatý Bonaventura popisuje spravedlnost jako „navrácení původní krásy tomu, co bylo zdeformováno“. [1] Františkánské Lectio nás inspiruje k tomu, abychom jasněji viděli původní krásu a pak z této pravdy přirozeněji žili v průběhu času. Domnívám se, že skutečná svoboda pramení z našeho zakořenění v kráse….. 

Listujme nejen Biblí, ale i světem a naučme se žasnout

František četl a učil se o Bohu všude, i mimo kostel nebo učebnu, a reagoval na slovo, jak bylo živé ve všem…. Slovo a svět – to je přece náš domov a my nacházíme způsoby, jak se rozhodnout žít zde společně jeden s druhým. Musíme vzít do rukou Bibli a zároveň náš svět, držet je a nechat je, aby nás držely, něžně a jemně je otevřít a začít jimi listovat, ale jen tak, jak se nám samy nabízejí. Musíme se dívat všem a všemu do tváře a žasnout nad tím, jak se na nás dívá Boží tvář.

Prameny:

[1] Bonaventure, Collations on the Six Days (Hexaëmeron), 1.34. See The Works of Bonaventure: Cardinal, Seraphic Doctor, and Saint, vol. 5, trans. José de Vinck (Paterson, NJ: St. Anthony Guild Press, 1970), 17. 

Dan Riley with Stephen Copeland, Franciscan Lectio: Reading the World through the Living Word (Brewster, MA: Paraclete Press, 2022), 15–16, 17. 

Image credit: A path from one week to the next—Izzy Spitz, Chemistry of Self 3 (detail), digital oil pastels. Izzy Spitz, momentary peace (detail), digital oil pastels. Taylor Wilson, Transfiguration (detail), cyanotype. Used with permission. Click here to enlarge image

Amidst our life complexities, we stop, we breath, we look for the pockets of peace.