Z dopisu Generálního ministra OFM k Pandemii

Br. Michael A. Perry, OFM

https://drive.google.com/file/d/1Z2dALq91FA62OsYPhAr32HGKev3Cyg3W/view (Anglický originál dopisu bratřím OFM)

Posíláme dvě modlitby, které byly napsány jako reakce na pandemii. Jsou to modlitby volající k Bohu, aby vyslyšel křik Božího lidu a přišel nám na pomoc. V duchu půstu, který navrhli Proroci (Srov. 58: 6–7) a Ježíš (Srov. Mt 6: 16–18), je jasně kladen důraz na radikální změnu srdce a mysli a je také spojen se skutky , které přispívají k osvobození Božího lidu tím že jimi se sjednotíme v jednu velkou solitaritu, tolik potřebnou před pandemií COVID a nyní pro jeho následky. Právě na to se zaměřuje poselství papeže Františka ve Fratelli Tutti, když hovoří o potřebě radikálního obrácení celého světa (Fratelli Tutti 32,55). ,

 Modlitba I:
 Všemohoucí a věčný Bože, naše útočiště v každém nebezpečí,
 Obracíme se na Tebe v našich souženích;
 Ve víře tě prosíme
 Abys posílil soucitem nemocné
 Dej věčný odpočinek mrtvým,
 Daruj pokoj truchlícím,
 Uzdravuj nemocných,
 Daruj smíření umírajícím,
 Poskytuj sílu zdravotníkům,
 Obdaruj vládce moudrostí
 A odvahu všem kteří tě milují ti důvěřovat,
 Abychom společně vzdávali slávu tvému ​​svatému jménu.
 Svatá Trojice posiluj pouta našeho bratrství Duchem svatým
 Abychom mohli vydat svědectví o Vaší přítomnosti a uzdravující lásce
 Prostřednictvím toho, jak se staráme jeden o druhého,
 A způsobem jakým oslovujeme naše bratry a sestry, které to nejvíce potřebují,
 Zejména ty, kteří jsou nejvíce zasaženi pandemií.
 Na přímluvu Marie, Matky serafínského řádu,
 Sv. Františka, sv. Kláry a všech serafínských svatých,
 Prosíme je, aby se za nás přimlouvali 
k Bohu veškerého milosrdenství.
 Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků
 Amen 
 Modlitba II:
 
  Ježíš, slíbil jsi že s námi zůstaneš vždy,
 když nás přemohou starosti
 a ovládne nás strach.
 Promluv k nám Pane znovu svá uklidňující slova,
 'Pán s tebou.'
 I když nemůžeme být fyzicky blízko ostatním,
 dej nám schopnosti a odvahu
 Milovat co nejvíce, jak můžeme
 protože „dokonalá láska vyhání veškerý strach“.
 Svatá trojice zaměřte svůj starostlivý pohled na lékaře a zdravotní sestry,
 Výzkumné pracovníky a epidemiology a ostatní služebníky.
 Přijďte prosíme posílit nemocné, zranitelné,
 a uklidněte ty, kteří jsou zasaženi žalem.
 A potom až pandemie pomine,
 až bude děsivá krize vyřešena,
 nauč nás poznávat Tě ještě víc,
 jako našeho nejdražší přítele a naší jedinou naději.
 Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků
 Amen